هدایت به بالا

شورای اسلامی شهر آمل | پرسنل
صفحه اصلی فید ارتباط با ما

   
  • سخن روز:  کسی که دوستت دارد، انتقاد می کند و کسی که با تو دشمنی دارد، از تو تعریف و تمجید می کند   'امام حسین (ع )'

پرسنل

مسعود یمینی

کارشناس آموزش و پژوهش  

جمشید اکبری

 راننده

.

.

.

.  

مهدی کاظمی

انتظامات و اطلاعات