هدایت به بالا

شورای اسلامی شهر آمل | جلسات رسمی
صفحه اصلی فید ارتباط با ما

   
  • سخن روز:  کسی که دوستت دارد، انتقاد می کند و کسی که با تو دشمنی دارد، از تو تعریف و تمجید می کند   'امام حسین (ع )'

جلسات رسمی

جلسه رسمی ۸/۱۹

                                                                                                                                 « صورتجلسه شورای اسلامی شهرآمل»   شماره جلسه: 1402/55                                  عنوان جلسه :  عادي                       روز:  يكشنبه                                            مورخ:19/8/92 شروع جلسه: 16            ساعت ختم:18            رياست جلسه: آقاي خسرو ابراهيم‌زاده          محل تشكيل جلسه : سالن اجتماعات شورا   1)      نامه شماره 6/50928-14/8/92 شهرداري آمل موضوع توافق شهرداري و آقاي حسن قادي   2)     ...

جلسه رسمی ۸/۱۵

                                                                                                                                « صورتجلسه شورای اسلامی شهرآمل» شماره جلسه: 1401/54                             عنوان جلسه :  عادي                       روز: چهارشنبه                                             مورخ:15/8/92 شروع جلسه: 16            ساعت ختم:20              رياست جلسه: آقاي خسرو ابراهيم‌زاده          محل تشكيل جلسه : سالن اجتماعات شورا 1)      نامه شماره 15/-48356-4/8/92 شهرداري آمل موضوع تعريض يكباب مغازه واقع در خيابان امام ...

جلسه رسمی ۸/۸

                                                                                                                                 « صورتجلسه شورای اسلامی شهرآمل» شماره جلسه: 1398/52                                   عنوان جلسه :  عادي                  روز: چهارشنبه                                             مورخ:8/8/92 شروع جلسه: 18            ساعت ختم:21              رياست جلسه: آقاي خسرو ابراهيم‌زاده          محل تشكيل جلسه : سالن اجتماعات شورا دستور کارجلسه: 1)      نامه شماره  2/47736-30/7/92 شهرداري آمل موضوع پيشنهاد فروش نهر متروكه آفتاب 58 2)     ...

جلسه رسمی ۸/۱۲

                                                                                                                                 « صورتجلسه شورای اسلامی شهرآمل» شماره جلسه: 1400/53                           عنوان جلسه :  عادي                       روز: يكشنبه                                             مورخ:12/8/92 شروع جلسه: 18            ساعت ختم:21              رياست جلسه: آقاي خسرو ابراهيم‌زاده          محل تشكيل جلسه : سالن اجتماعات شورا 1)      نامه شماره 2/50331-12/8/92 شهرداري آمل موضوع روكش آسفالت آفتاب 45  2)     نامه  شماره ...

صورتجلسه ۵/۸/۹۲

                                                                                                                                 « صورتجلسه شورای اسلامی شهرآمل» شماره جلسه: 1398/51                                      عنوان جلسه :  عادي                  روز: يكشنبه                                             مورخ:5/8/92 شروع جلسه: 18            ساعت ختم:21              رياست جلسه: آقاي خسرو ابراهيم‌زاده          محل تشكيل جلسه : سالن اجتماعات شورا مدعوين جلسه:                          غائبين جلسه: دستور کارجلسه: 1)      نامه شماره 1222/92-26/6/92 شهرداري آمل موضوع پيشنهادي نقل و ...

صورتجلسه ۱/۸/۹۲

                                                                                                                                 « صورتجلسه شورای اسلامی شهرآمل»   شماره جلسه: 1397/50                       عنوان جلسه : عادي                              روز: چهارشنبه                                             مورخ:1/8/92 شروع جلسه: 18            ساعت ختم:21              رياست جلسه: آقاي خسرو ابراهيم‌زاده          محل تشكيل جلسه : سالن اجتماعات شورا مدعوين جلسه: آقاي  امير سليماني شهردارآمل و آقاي عادل غلامي ملي پوش واليبال                             دستور ...

جلسه رسمی *** ۲۴/۰۶/۱۳۹۲

« صورتجلسه شورای اسلامی شهرآمل» شماره جلسه: 1388/41                  عنوان جلسه : عادي                        روز:يكشنبه                     مورخ:24/6/92 شروع جلسه: 18                                     ساعت ختم:21                                  محل تشكيل جلسه : سالن اجتماعات شورا اعضاءحاضر: خسرو ابراهيم‌زاده- مسعود تسليمي– خديجه قدرت- اكبر يوسفي‌نژاد- فردوس قرباني- نبي‌اله توسلي – اسدالله تورنگ-روح‌اله آذرگشت- علي قاسمي- فرزين محمودي ...

جلسه رسمی *** ۲۰/۰۶/۱۳۹۲

« صورتجلسه شورای اسلامی شهرآمل» شماره جلسه: 1387/40                  عنوان جلسه : عادي                        روز:چهارشنبه                     مورخ: 20/6/92 شروع جلسه: 18                                     ساعت ختم:21                                  محل تشكيل جلسه : سالن اجتماعات شورا اعضاءحاضر: خسرو ابراهيم‌زاده- مسعود تسليمي– خديجه قدرت- اكبر يوسفي‌نژاد- فردوس قرباني- نبي‌اله توسلي – اسدالله تورنگ-روح‌اله آذرگشت- علي قاسمي- فرزين ...