هدایت به بالا

شورای اسلامی شهر آمل | جلسات رسمی
صفحه اصلی فید ارتباط با ما

   
  • سخن روز:  آسايش آدمي، در زنداني كردن زبان است. پیامبر اکرم (ص )

جلسات رسمی

جلسه رسمی***مورخ:۲۴/۹/۹۲

                                                                                                                                « صورتجلسه شورای اسلامی شهرآمل» شماره جلسه:1411/64                                            عنوان جلسه : عادي                     روز: يكشنبه                                       مورخ:24/9/92 شروع جلسه:  18            ساعت ختم: 20             رياست جلسه: آقاي خسرو ابراهيم‌زاده          محل تشكيل جلسه : سالن اجتماعات شورا مدعوين: 1- نامه شماره 6/59665-24/9/92 شهرداري آمل اهداء  يك عدد سكه به آقاي واحدي سرپرست ...

جلسه رسمی ***مورخ:۲۰/۹/۹۲

                                                                                                                                « صورتجلسه شورای اسلامی شهرآمل» شماره جلسه:1410/63                                        عنوان جلسه : عادي                     روز: چهارشنبه                                      مورخ:20/9/92 شروع جلسه:  17            ساعت ختم: 20             رياست جلسه: آقاي خسرو ابراهيم‌زاده          محل تشكيل جلسه : سالن اجتماعات شورا مدعوين: فرماندار محترم و فرمانده سپاه آمل 1- نامه شماره 6/52935-26/8/92 شهرداري آمل موضوع  بدهي عوارض ...

جلسه رسمی *** مورخ:۱۷/۹/۹۲

                                                                                                                                « صورتجلسه شورای اسلامی شهرآمل» شماره جلسه:1409/62                                             عنوان جلسه : عادي                     روز: يكشنبه                                      مورخ:17/9/92 شروع جلسه:  18          ساعت ختم: 20               رياست جلسه: آقاي خسرو ابراهيم‌زاده          محل تشكيل جلسه : سالن اجتماعات شورا مدعوين:مدير عامل محترم  سازمان عمران 1- نامه شماره6/57598-14/9/92 شهرداري آمل موضوع توافق با كريم شكري 2- نامه ...

جلسه رسمی*** مورخ:۱۳/۹/۹۲

                                                                                                                                « صورتجلسه شورای اسلامی شهرآمل» شماره جلسه: 1408/61                     عنوان جلسه :  عادي                     روز: چهارشنبه                                                       مورخ:13/9/92 شروع جلسه: 18      ساعت ختم:  20               رياست جلسه: آقاي خسرو ابراهيم‌زاده          محل تشكيل جلسه : سالن اجتماعات شورا مدعوين:خانم ربابه محمد زاده خبرنگار 1- نامه شماره 2/55567-6/9/92 شهرداري آمل موضوع موافقتنامه با سازمان ...

جلسه رسمی***مورخ:۱۰/۹/۹۲

                                                                                                                                « صورتجلسه شورای اسلامی شهرآمل» شماره جلسه: 1407/60                          عنوان جلسه :  عادي                     روز: يكشنبه                                مورخ:10/9/92                       شروع جلسه:  18      ساعت ختم: 20:30           رياست جلسه: آقاي خسرو ابراهيم‌زاده          محل تشكيل جلسه : سالن اجتماعات شورا مدعوين: 1- نامه شماره 2/39266-23/6/92 شهرداري آمل موضوع توافق با سازمان عمران در ...

جلسه رسمی *** مورخ:۶/۹/۹۲

                                                                                                                                « صورتجلسه شورای اسلامی شهرآمل» شماره جلسه: 1406/59                          عنوان جلسه :  عادي                       روز:  چهارشنبه                                                  مورخ:6/9/92 شروع جلسه:  17          ساعت ختم:20               رياست جلسه: آقاي خسرو ابراهيم‌زاده          محل تشكيل جلسه : سالن اجتماعات شورا مدعوين:رياست محترم بانك شهر و سرپرست امور مالياتي شهرستان آمل        شرح مذاكرات :                                                                       بسمه تعالي بحول ...

جلسه رسمی ***مورخ:۳/۹/۹۲

                                                                                                                                « صورتجلسه شورای اسلامی شهرآمل» شماره جلسه: 1405/58                          عنوان جلسه :  عادي                       روز:  يكشنبه                                                  مورخ:3/9/92 شروع جلسه:  18          ساعت ختم:21:30         رياست جلسه: آقاي خسرو ابراهيم‌زاده          محل تشكيل جلسه : سالن اجتماعات شورا   1)        نامه شماره  2/53429-28/8/92 شهرداري آمل موضوع  استرداد چك آقاي حسن خضرا ئي 2)     نامه  شماره ...

جلسه رسمی ۸/۲۶

    « صورتجلسه شورای اسلامی شهرآمل» شماره جلسه: 1403/56                                عنوان جلسه :  عادي                       روز:  يكشنبه                                            مورخ:26/8/92 شروع جلسه:  18          ساعت ختم:21:30         رياست جلسه: آقاي خسرو ابراهيم‌زاده          محل تشكيل جلسه : سالن اجتماعات شورا مدعوين:آقاي مهندس اميرسليماني شهردار آمل و آقاي مهندس عزيزي 1)      نامه شماره 15/48552-4/8/92 شهرداري آمل ...