هدایت به بالا

شورای اسلامی شهر آمل | جلسات رسمی
صفحه اصلی فید ارتباط با ما

   
  • سخن روز:  آسايش آدمي، در زنداني كردن زبان است. پیامبر اکرم (ص )

جلسات رسمی

جلسه رسمی *** مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵

 مصوبه شورای اسلامی شهر آمل 2090/54 مورخ  15/10/1400  بند اول : نامه شماره 301-04/10/1400 شورای اسلامی شهر آمل موضوع کمک و مساعدت به اشخاص از محل ماده 16و17 تا سقف مبلغ 5.000.000 ریال بدون مصوبه شورا ؛ مراتب در جلسه رسمی مطرح  ضمن موافقت موضوع مقرر گردید ...

جلسه رسمی *** مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹

 مصوبه شورای اسلامی شهر آمل 2090/54 مورخ  19/10/1400  بند اول : نامه شماره 23181-19/10/1400 شهرداری در خصوص اصلاح بودجه تلفیقی شهرداری و سازمانهای تابعه سال مالی 1400در  جلسه رسمی مطرح و با پیشنهاد شهرداری موافت گردید.

جلسه رسمی *** مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱

مصوبه شورای اسلامی شهر آمل 2088/52 مورخ 11/10/1400 بند اول : نامه شماره 8500-27/09/1400 شهرداری در خصوص استرداد وجه آقای نادر احدی بابت اضافه پرداختی ایشان مبنی بر اضافه پرداختی عوارضات تمدید پروانه ضمن موافقت در کمیسیون طرح و برنامه با پیشنهاد شهرداری در جلسه رسمی شورا ...

جلسه رسمی *** مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۴

مصوبه شورای اسلامی شهر آمل 2087/51 مورخ  04/10/1400  بند اول : نامه شماره 8552-29/09/1400 شهرداری مربوط به صورتجلسه توافق خانم ام البنین توکلی طرقی و شرکاء مالک پلاک ثبتی 44/823/127 واقع در خیابان امام خمینی آفتاب 48 مبنی بر احداث طبقه هفتم در عرض گذر (14و8و6) متری ...

جلسه رسمی *** مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱

مصوبه شورای اسلامی شهر آمل 2086/50 مورخ  01/10/1400    بند اول : نامه شماره 8163-16/09/1400 شهرداری مربوط به صورتجلسه توافق خانم زهرا احمدی مالک پلاک ثبتی 16529/44 واقع در خیابان امام خمینی آفتاب 60 مبنی بر تغییرکاربری از باغ به مسکونی و طرح در کمیسیون ماده 5 استان ...

جلسه رسمی *** مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۷

مصوبه شورای اسلامی شهر آمل 2085/49 مورخ  27/09/1400  بند اول : نامه شماره 7656-29/08/1400 شهرداری در خصوص پرداخت کرایه سرویس سازمان ها در کمیسیون طرح و برنامه مطرح، ضمن مخالفت با بند 14  با سایر موارد موافقت با پیشنهاد آن در جلسه رسمی موافقت گردید .  بند دوم ...

جلسه رسمی *** مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۴

مصوبه 2084/48 – روز چهارشنبه 24/09/1400 1-نامه شماره 7866-07/09/1400 صورتجلسه توافق آقای حمید رحمانی نژاد واقع در آیت 21 مبنی بر تعییرکاربری از باغ به مسکونی وطرح در کمیسیون ماده 5استان  مورد موافقت کمیسیون فنی قرارگرفت و با پیشنهاد شهرداری در جلسه رسمی موافقت گردید .     ...

جلسه رسمی *** مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۱

مصوبه 47/2083 – یکشنبه 21/09/1400  بند اول : نامه شماره 8124-15/09/1400 شهرداری در خصوص مناقصه پروژه نگهداری فضای سبز منطقه یک در کمیسیون طرح و برنامه مطرح، ضمن موافقت موضوع با پیشنهاد آن در جلسه رسمی موافقت گردید .       808-16/09/1400  بند دوم : نامه شماره 8125-15/09/1400 شهرداری در مورد ...