هدایت به بالا

شورای اسلامی شهر آمل | نظام پیشنهادات.
صفحه اصلی فید ارتباط با ما

   
  • سخن روز:  کسی که دوستت دارد، انتقاد می کند و کسی که با تو دشمنی دارد، از تو تعریف و تمجید می کند   'امام حسین (ع )'

نظام پیشنهادات.

آئین نامه نظام پیشنهادها

  فهرست مطالب   1- مقدمه 1-1- اهداف سيستم پيشنهادها 2-1- نقش مديريت در فعاليتهاي نظام پيشنهادها 3-1-  عوامل مؤثر در اجراي موفقيت آميز سيستم پيشنهادها 4-1- بانك اطلاعاتي پيشنهادها 5-1- چرخه نظام پيشنهادها 2- ساختار تشكيلاتي نظام پيشنهادها 1-2- وظايف كميته نظام پيشنهادها 2-2- تركيب كميته نظام پيشنهادها 3-2- آيين نامه داخلي اداره جلسات كميته نظام ...