هدایت به بالا

شورای اسلامی شهر آمل | تاریخچه
صفحه اصلی فید ارتباط با ما

   
  • سخن روز:  نه لباس شهرت بپوش و نه لباسی که تو را بیمقدار جلوه دهد . امام صادق(ع)

تاریخچه

مقدمه

   تاریخچه شورا      مقدمه  تاريخچه درآمد شوراها و حقوق شهروندي پيشينه قانون شوراها ، يا به تعبير آغازين خود انجمن هاي بلديه ، به تشكيل نخستين نهاد قانون گذاري (مجلس شوراي ملي) می رسد. به عبارت ديگر يكي از نخستين قوانين مصوب مجلس شوراي ملي ، قانون بلديه ...