شورای اسلامی شهر آمل | مسلم مکاری ، نائب رییس
صفحه اصلی فید ارتباط با ما

   
  • کسی که دوستت دارد، انتقاد می کند و کسی که با تو دشمنی دارد، از تو تعریف و تمجید می کندمسلم مکاری ، نائب رییس

  • نائب رییس شورای اسلامی شهر آمل
  • عضو هیئت رییسه شورا

 

 


+ 4 = 6

کلمات کلیدی: