هدایت به بالا

شورای اسلامی شهر آمل | کمیسیون اجتماعی 5/5/92
صفحه اصلی فید ارتباط با ما

   
  • سخن روز:  از دانشمندان بپرسید با حکما گفت و گو کنید با تهی دستان همنشینی نما یید.   'پیامبر اکرم(ص)'


کمیسیون اجتماعی ۵/۵/۹۲

××××××        کمیسیون اجتماعی      ××××××                                                            شماره۱۴

 جلسه   کمیسیون  اجتماعی شورای اسلامی شهر آمل در ساعت  ۱۰ صبح روز  شنبه   مورخه ۵/۵/۹۲   به ریاست آقای علی قاسمی و سایر اعضا ء‌ در  سالن اجتماعات شورا تشکیل و پس از ذکر صلوات نسبت به نامه‌های ارجاعی به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است:

بند اول:

نامه شماره ۶۷۴- ۲۵/۴/۹۲ خانه نیکوکاران نیک‌اندیش آمل درخصوص کمک مالی مطرح و پس از بررسی مقرر گردید موضوع همزمان با شورای جدید بررسی گردد.

بند دوم:

نامه مورخه ۲/۵/۹۲ خانم زهره آهنگریان متقاضی کمک مالی در جلسه مطرح و پس از بررسی مقرر گردید مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال از سهم شورای اسلامی شهر ماده ۱۷ پرداخت گردد.

بند سوم:

نامه مورخه ۲/۵/۹۲ خانم سودابه آهنگریان متقاضی کمک مالی در جلسه مطرح و پس از بررسی مقرر گردید مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال از محل اعتبارات ماده ۱۷ سهم شورا به نامبرده پرداخت گردد.

بند چهارم:

نامه مورخه ۱/۵/۹۲ سرکار خانم گل پری خالقی متقاضی کمک مالی در جلسه مطرح و پس از بررسی مقرر گردید مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال از محل اعتبارات ماده ۱۷ سهم شورا به نامبرده پرداخت گردد.

بند پنجم:

نامه مورخه ۲/۵/۹۲ آقای قنبر دهقان متقاضی کمک مالی در جلسه مطرح و پس از بررسی مقرر گردید مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال از محل اعتبارات ماده ۱۷ سهم شورا به نامبرده پرداخت گردد.

بند ششم:

نامه مورخه ۳۱/۴/۹۲ خانم عشرت پروا متقاضی کمک مالی در جلسه مطرح و پس از بررسی مقرر گردید مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال از محل اعتبارات ماده ۱۷ سهم شورا به نامبرده پرداخت گردد.

 

بند هفتم:

نامه مورخه ۳۰/۴/۹۲ خانم سیده سکینه حسنی متقاضی کمک مالی در جلسه مطرح و پس از بررسی مقرر گردید مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال از محل اعتبارات ماده ۱۷ سهم شورا به نامبرده پرداخت گردد.

بند هشتم:

نامه مورخه ۱/۵/۹۲ آقای قنبر لاریجانی پرسنل شهرداری متقاضی کمک مالی جهت درمان بخشی از هزینه‌های فرزندش در جلسه مطرح و پس از بررسی مقرر گردید مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال از محل اعتبارات ماده ۱۷ سهم شورا به نامبرده پرداخت گردد.

 بند نهم:

نامه مورخه ۱۶/۳/۹۲ آقای اصغر اصغری درخصوص پرداخت شهریه دبیرستان فرزندش مطرح مقرر گردید نامه فوق به کمیسیون فرهنگی ارجاع گردد.

بند دهم:

نامه مورخه ۵/۵/۹۲ خانم صدیقه یزدانی متقاضی کمک مالی در جلسه مطرح ، مقرر گردید مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال از محل اعتبارات ماده ۱۷ سهم شورا به نامبرده پرداخت گردد.

 بند یازدهم:

نامه مورخه ۴/۴/۹۲ آقای سیّد محمد مرادی متقاضی کمک مالی در جلسه مطرح و پس از بررسی مقرر گردید مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال از محل اعتبارات ماده ۱۷ سهم شورا به نامبرده پرداخت گردد.

بند دوازدهم:

نامه مورخه ۳/۵/۹۲ آقای احمد نیکزاد متقاضی کمک مالی جهت تأمین بخشی از درمان فرزندش در جلسه مطرح و پس از بررسی مقرر گردید مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال از محل اعتبارات ماده ۱۷ سهم شورا به نامبرده پرداخت گردد.

بند سیزدهم:

نامه شماره ۹۳۴/دز- ۵/۵/۹۲ انجمن حمایت از معلولان ذهنی الزهراء (س) آمل درخصوص معرفی آقایان مجتبی و ابوالفضل جمشیدی متقاضی کمک مالی در جلسه مطرح و پس از بررسی مقرر گردید مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال از محل اعتبارات ماده ۱۷ سهم شورا به نامبردگان پرداخت گردد.

 

 بند چهاردهم:

نامه شماره ۹۳۴/دز- ۵/۵/۹۲ انجمن حمایت از معلولان ذهنی الزهراء (س) آمل درخصوص معرفی خانم طیبه ازدی متقاضی کمک مالی در جلسه مطرح و پس از بررسی مقرر گردید مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال از محل اعتبارات ماده ۱۷ سهم شورا به نامبردگان پرداخت گردد.

بند پانزدهم:

نامه شماره ۹۳۴/دز- ۵/۵/۹۲ انجمن حمایت از معلولان ذهنی الزهراء (س) آمل درخصوص معرفی خانم رقیه صادقی متقاضی کمک مالی در جلسه مطرح و پس از بررسی مقرر گردید مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال از محل اعتبارات ماده ۱۷ سهم شورا به نامبرده پرداخت و ضمناً تقاضای فوق جهت کمک به آبشار عاطفه‌ها معرفی شود.

بند  شانزدهم:

نامه شماره ۹۳۴/دز- ۵/۵/۹۲ انجمن حمایت از معلولان ذهنی الزهراء (س) آمل درخصوص معرفی خانم فاطمه طاهری متقاضی کمک مالی در جلسه مطرح و پس از بررسی مقرر گردید مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال از محل اعتبارات ماده ۱۷ سهم شورا به نامبردگان پرداخت گردد.

بندهفدهم:

نامه شماره ۹۳۴/دز- ۵/۵/۹۲ انجمن حمایت از معلولان ذهنی الزهراء (س) آمل درخصوص معرفی آقای محمد عباسی متقاضی کمک مالی در جلسه مطرح و پس از بررسی مقرر گردید مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال از محل اعتبارات ماده ۱۷ سهم شورا به نامبردگان پرداخت گردد.

بندهجدهم:

نامه شماره ۹۳۴/دز- ۵/۵/۹۲ انجمن حمایت از معلولان ذهنی الزهراء (س) آمل درخصوص معرفی آقای فرشاد عباسی متقاضی کمک مالی در جلسه مطرح و پس از بررسی مقرر گردید مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال از محل اعتبارات ماده ۱۷ سهم شورا به نامبردگان پرداخت گردد، ضمناً با آقای حامدی هماهنگی گردد جهت تهیه دو دستگاه ویلچر و هدیه آن به انحمن معلولان با سازمان آرامستان اقدام نماید.

بندنوزدهم:

نامه شماره ۹۳۴/دز- ۵/۵/۹۲ انجمن حمایت از معلولان ذهنی الزهراء (س) آمل درخصوص معرفی خانم سپیده نیکزاد متقاضی کمک مالی در جلسه مطرح و پس از بررسی مقرر گردید مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال از محل اعتبارات ماده ۱۷ سهم شورا به نامبردگان پرداخت گردد.

 

بند بیستم:

نامه مورخه ۱۹/۴/۹۲ آقای محمدرضا قدیری متقاضی کمک مالی در جلسه مطرح و پس از بررسی مقرر گردید مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال از محل اعتبارات ماده ۱۷ سهم شورا به نامبردگان پرداخت گردد.

بند بیست و یکم :

نامه شماره ۱۲۰/۵۱۹/۵۳۲-۳/۵/۹۲ اداره زندان آمل موضوع کمک مالی به خانواده مددجویان مطرح و پس از بررسی مقرر گردید مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال از محل اعتبارات ماده ۱۷ سهم شورا در وجه امور زندان آمل پرداخت گردد.

بند بیست و دوم :

نامه مورخه ۵/۵/۹۲ آقای اکبر قهرمانی متقاضی کمک مالی در جلسه مطرح و پس از بررسی مقرر گردید مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال از محل ماده ۱۷ سهم شورا به نامبرده پرداخت گردد.

بند بیست و سوم :

نامه مورخه ۵/۵/۹۲ آقای حسن سکوتی متقاضی اشتغال به کار در جلسه مطرح و پس از بررسی مقرر گردید نامه فوق به اداره کار ارجاع گردد.

بند بیست و چهارم :

نامه مورخه ۵/۵/۹۲ خانم فاطمه فتحی‌پور لاسمی متقاضی کمک مالی در جلسه مطرح و پس از بررسی مقرر گردید مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال از محل اعتبارات ماده ۱۷ سهم شورا به نامبرده پرداخت گردد.ق۵/۵/۹۲

â     جلسه در ساعت ۱۲ با ذکر صلوات به پایان رسید.

       اعضای حاضر در جلسه :

 

                         علی قاسمی                                                                                                            محمّدحسن روحی                                                                                              سیّد  محمّد پژومان                                                                            قدرت‌اله‌نائیج‌نژاد

 

      سیّد قاسم حامدی                                                               سیّد عماد حسینی                                                                           خدیجه قدرت                                                                                   

 


− 4 = 0

کلمات کلیدی: