هدایت به بالا

شورای اسلامی شهر آمل | (صورتجلسه کمیسیون فرهنگی)***13/9/1392
صفحه اصلی فید ارتباط با ما

   
  • سخن روز:  نه لباس شهرت بپوش و نه لباسی که تو را بیمقدار جلوه دهد . امام صادق(ع)


(صورتجلسه کمیسیون فرهنگی)***۱۳/۹/۱۳۹۲

(صورتجلسه  کمیسیون فرهنگی)

  جلسه کمیسیون فرهنگی شورا درساعت ۸ صبح روز چهارشنبه مورخ۱۳/۹/۹۲  به ریاست آقای  روح اله آذرگشت و سایر اعضاء در سالن اجتماعات  شورا تشکیل  و پس از تلاوت آیاتی از کلام  اله مجید آقای آذرگشتگزارشی از تحقیقات در رابطه با مسائل فرهنگی و                      بازدید های بعمل آمده توضیحاتی را ارائه  و پس از آن نسبت به نامه های ارجاعی بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است.

 ۱-نامه مورخ ۱۳/۹/۹۲ ساکنین خیابان نور فرهنگ شهر کوچه شهید شعبان زاده در رابطه با نامگذاری کوچه مطرح و پس از بررسی مقرر گردید در این خصوص پیگیری بعمل آید.

۲-نامه مورخ ۶/۸/۹۲ آقای جان برار جان برار تبار کارمند بازنشسته شهرداری در رابطه با اشتغال بکار فرزندش در جلسه مطرح و پس از بررسی قرائت شده است.

۳-نامه مورخ ۱۰/۹/۹۲ آقای فضل اله رمضانی در خصوص نامگذاری کوچه مطرح  و پس از بررسی قرائت شده است.

۴-نامه شماره ۴۵/۶۶۶-۹/۹/۹۲ مدیریت محترم دبیرستان شهید حیدری واقع در کمربندی در رابطه با پاکسازی(زباله ها) در محیط دبیرستان فوق مطرح و پس از بررسی مقرر گردید از محل بازدید شود.

۵-نامه شماره ۱۰/۵۶۴۴۸-۱۰/۹/۹۲ شهرداری آمل در خصوص نامگذاری نصب تابلو برای خیابانها و کوچه های بلوار شهید منفرد نیاکی مطرح و قرا ئت شده است.

۶-نامه شماره ۱۱۰/۲۰/س-۱۰/۸/۹۲ شورایاری محله ۲۰ در خصوص نامگذاری کوچه های محله ۲۰ مطرح و قرائت شده است.

۷-نامه شماره ۱۱۵/۲۰/س-۱۰/۸/۹۲ شورایاری محله ۲۰ در رابطه با نامگذاری کوچه مطرح و قرائت شده است.

جلسه با ذکر صلوات در ساعت ۱۰ صبح خاتمه یافت.

 

 

 

 

 

اعضاء حاضر در جلسه:

 

روح اله آذرگشت        خسرو ابرهیم زاده          مسعود تسلیمی                خدیجه قدرت             فرزین  محمودی پاتی

رئیس کمیسیون

 

قدرت اله نائیج نژاد          فردوس قربانی         نبی اله توسلی               اکبر یوسفی نژاد             قاسم صالحی         

سید محمد پژومان            اسداله تورنگ         علی قاسمی

 

 

 

 

 


+ 3 = 5

کلمات کلیدی: