هدایت به بالا

شورای اسلامی شهر آمل | جلسه رسمی ***مورخ:۹۴/۲/5
صفحه اصلی فید ارتباط با ما

   
  • سخن روز:  کسی که دوستت دارد، انتقاد می کند و کسی که با تو دشمنی دارد، از تو تعریف و تمجید می کند   'امام حسین (ع )'


جلسه رسمی ***مورخ:۹۴/۲/۵

1 2 3 4 5 6


5 + 3 =

کلمات کلیدی: