هدایت به بالا

شورای اسلامی شهر آمل | اساسنامه مرکز پژوهش شورای اسلامی شهرآمل
صفحه اصلی فید ارتباط با ما

   
  • سخن روز:  آسايش آدمي، در زنداني كردن زبان است. پیامبر اکرم (ص )


اساسنامه مرکز پژوهش شورای اسلامی شهرآمل

DSC_2998                              اساسنامه

                مرکز پژوهش شورای اسلامی شهرآمل

                                                        تهیه وتنظیم :

                                   مرکزپژوهش شورای اسلامی شهر آمل

                                                          تیر۹۱
اساسنامه مرکز پژوهش شورای اسلامی شهرآمل

   مقدمه

مرکز مطالعات و پژوهشهای شورای اسلامی شهر به عنوان بازوی علمی ـ تحقیقاتی با هدف انجام مطالعات به منظور ارائه نظرات کارشناسی و مشورتی به اعضای کمیسیون های شورای اسلامی شهر تاسیس می شود. همچنین این مرکز با هدف برنامه ریزی، کارشناسی علمی وهدفمند در اداره شهر راه اندازی شده و با نگاهی نو به تحقیق وپژوهش به عنوان حلقه مفقوده توسعه باید بیش از گذشته مورد توجه مدیران ودست اندرکاران امور قرارگیرد واین مرکز تلاش خواهد کرد با نهادینه کردن موضوع پژوهش وتحقیق راهی نو پیش روی مدیریت شهری وشورای شهر در اداره بهتر شهر آمل باز کند.

ماده ۱ نام

ازسال ۱۳۹۱ نهادی مستقل دائمی وسازمان یافته به نام (( مرکزپژوهش شورای اسلامی شهرآمل )) برای خدمات مستمرتحقیقاتی ، مطالعاتی وکارشناسی درکنارشورا قرارگرفت. مرکزپژوهش های شورا که دراین اساسنامه ((مرکز)) نامیده می شود وابسته به شورای اسلامی شهرآمل است.

ماده ۲- محل فعالیت

محل فعالیت مرکز محدوده قانونی وحریم شهرآمل بوده ومدت فعالیت آن نامحدود است .

ماده ۳ – رسالت مرکز

رسالت این مرکز به شرح ذیر است :

۱- ارائه هرگونه کمک درجهت ارتقاء شهرآمل به یکی از زیباترین شهرهای شمال کشور

۲- ایجاد ذهنیت مطلوب دربین مسافران وگردشگران داخلی وخارجی وافزایش جاذبه های شهری

۳- رفاه وآرامش برای شهروندان دربالاترین سطح از استانداردهای شناخته شده شهری

ماده ۴ – اهداف مرکز

هدف نهایی مرکز مدیریت بهره ور پژوهش ها ومطالعات شهری در چارچوب فرصت ها وتهدیدهای رویاروی شهر وبا نگاه به نقاط قوت وضعف شهرآمل است . اهداف مشخص مرکز عبارتند از:

۱- کمک به تغییر دیدگاه وشناسایی واقعیت های جدید ومطلوب برای آینده شهر وتسریع آن دربدنه نظام شهری

۲- تصمیم سازی برای شورای اسلامی شهر درجهت انتخاب تصمیم های درست

۳- بهبود اثربخشی تصمیمات شورا

۴- کمک به یکپارچگی وهدفمندسازی فعالیت های شورا وشهرداری

۵- پاسخگویی به نیازهای پژوهشی وکارشناسی شورا وشهرداری

۶- کمک به حاکمیت تفکر استراتژیکی در شورا درجهت نیل به هدف مدیریت واحد شهری

۷- تشخیص وتعیین حوزه های مورد نیاز تحقیقاتی مرتبط با شهر

۸- تعریف ومدیریت طرح های اساسی شهر برمبنای متغیرهای کلان محیطی (اقتصادی واجتماعی ، فرهنگی وسیاسی ، قانونی وتکنولوژیکی )

۹- ایجاد پایگاه اطلاع رسانی وبانک های اطلاعاتی

۱۰- انجام تحقیقات موردی ومطالعات کارشناسی

۱۱- تشکیل گروههای پژوهشی در حوزه های مختلف ومرتبط با مسایل شهری

۱۲- ارتباط با سایرمراکز آموزشی وپژوهشی  ( برای انعکاس نتایج تحقیقات شهری به شورا وشهرداری )

۱۳- اشاعه نتایج مطالعات وتحقیقات واحدها ودستگاههای ذیربط درجهت تغییر دیدگاهها وحاکمیت تفکر استراتژیک

ماده ۵- خط مشی ها

خط مشی های مرکز به شرح زیر است :

۱- استفاده از حداکثر توان علمی وتخصصی پژوهشگران وکارشناسان در سطح شهر وکشور

۲ – اعمال مدیریت به جای تصدگری پژوهش ها ومطالعات به عنوان محوری مرکز

۳ – استفاده توان علمی وتخصصی پژوهشگران ومتخصصان سازمانهای غیردولتی

۴ – اجتناب از موازی کاری ( ازطریق هماهنگی با نهادهای تحقیقاتی مرتبط با مسایل شهری )

۵ – مطالعه طرحهای بنیادین شهر والویت به مطالعات کلان شهری

ماده ۶ – وظایف مرکز

اهم وظایف این نهاد به شرح زیر است :

۱- تبیین اهداف ، استراتژیها وسیاستهای کاری شورا وهمچنین تصمیم سازی برآن هدف درجهت اثربخش تر کردن تصمیم گیریهای شورا وشهرداری

۲- تعریف و مدیریت انجام طرحهای بنیادی واساسی شهری ومطالعات کلان مربوط به محورهای شهرسازی ومعماری ، فنی وعمرانی ، اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی وفرهنگی شهر آمل با توجه به شرایط بدیع بودن کارآمدی ، ضرورت وتطابق با شیوه های علمی وتحقیقاتی وارایه نتایج آنها در قالب طرح به شورا

۳- اشاعه نتایج مطالعات پژوهشی از طریق برگزاری سمینار ، نشر کتب ونشریات وانعکاس به واحدها ودستگاههای ذی ربط

۴- انجام خدمات موردی پژوهشی مانند برگزاری همایشهای کارشناسی وعلمی ، گردآوری وپردازش آمار واطلاعات ، تهیه بانک اطلاعاتی وتالیف پژوهش های مرتبط انجام شده در داخل و خارج کشور حول موضوعات مختلف شهری

۵- مطالعه وبررسی وارائه نظرهای کارشناسی بر روی تمام طرحها ولوایح ارجاعی از سوی شورا وکمیسیونهای آن وشهرداری

۶- تامین نیازهای اطلاعاتی کمیسیونها واعضای شورا وشهرداری از طریق تدارک وبرقراری نظام اطلاع رسانی

۷- انجام پژوهش های موردی حسب درخواست هیات رئیسه ، کمیسیونها واعضای شورا وشهرداری

تبصره ۱ – درشرح وظایف مرکز با توجه به وظیفه اصلی آن یعنی مدیریت طرحهای پژوهشی ومطالعاتی مورد نیاز وانجام آن از طریق متخصصان و پژوهشگران خارج مرکز طبق ضوابط ومقررات جاری وسیاست کاهش تصدیگری واجتناب از حجیم شدن بدنه پرسنلی تعیین شده است .

تبصره ۲- در تعیین شرح وظایف مرکز سیاست استراتژیک بودن آن ، واگذاری بخش اجرایی به شهرداری واجتناب از هرگونه موازی کاری واسراف رعایت شده است .

ماده ۷ – ارکان

براساس تصریح ماده ۶ ارکان مرکز عبارتند از :

الف – هیات امنا

ب – رئیس مرکز

ج – شورای پژوهشی

 

ماده ۸ – هیات امناء

هیات امنا متشکل از سه نفر از اعضای شورای اسلامی شهر آمل ، سه نفر از اساتید دانشگاه ، دو نفربه انتخاب شورای اسلامی شهر آمل برای هر دوره شورا می باشد وهمچنین شهردار یا نماینده تام الاختیار شهردار میباشند .

رئیس هیات امنا توسط اعضاء انتخاب میشود ورئیس مرکز دبیر هیات امناء خواهد بود .

تبصره ۱ – جلسات هیات امنا ، حداقل با حضور دو سوم از اعضای آن رسمیت می یابد وتصمیمات آن با حداکثر آراء نافذ می باشد.

تبصره ۲ – هر یک از اعضاء باید شخصا در جلسه حضور یابند و نمی توانند بجای خود نماینده ای معرفی نمایند.

تبصره ۳ – جلسات هیات امناء حداقل سالی جهار بار به دعوت کتبی رئیس هیات امناء تشکیل میشود ودر صورت لزوم جلسات فوق العاده نیز تشکیل خواهد شد .

تبصره ۴ – عدم حضور غیر موجه هر عضو در سه جلسه متوالی به منزله انصراف از عضویت در هیات امناء می باشد .

تبصره ۵– هیچ یک از اعضای هیات امناء منفردا مجاز به انجام اموری بنام مرکز نخواهد بود مگر اینکه موضوع به تصویب هیات امناء برسد .

 

 

ماده ۹ – وظایف واختیارات هیات امناء

اهم وظایف واختیارات هیات امناء عبارتند از :

۱- تصویب خط مشی کلی وارجاع آن به شورای اسلامی شهر

۲- تصویب ساختار وتشکیلات مرکز وارجاع آن به شورای اسلامی شهر

۳- تصویب تغییر واصلاح اساسنامه وارسال آن به شورای اسلامی شهر

۴- تصویب آئین نامه مالی ومعاملاتی مرکز در چارچوب ضوابط ومقررات مربوط

۵ – بررسی گزارشات مالی وعملیاتی سالیانه رئیس مرکز

۶ – نظارت بر حسن اجرای وظایف رئیس مرکز

۷ – بررسی وتصویب بودجه سالانه مرکز

۸ – بررسی وتصویب اصلاح بودجه ومتمم بودجه وتفریغ بودجه سالانه مرکز

۹ – تصویب آیین نامه های استخدامی ومالی

۱۰ – نصب وعزل و ابقاء رئیس مرکز

ماده ۱۰ – رئیس مرکز

رئیس مرکز را هیات امناء برای مدت دوسال از بین و یا خارج از اعضای هیات امناء که دارای مدارج علمی و تجربه کافی در مسایل مربوطه باشند انتخاب می کند .

تبصره ۱ – حکم رئیس مرکز پس ازتصویب هیات امناء توسط رئیس شورای اسلامی شهر صادر می شود.

تبصره ۲ – انتصاب مجدد رئیس مرکز بلامانع است .

تبصره ۳ – عزل رئیس مرکز به پیشنهاد رئیس شورای اسلامی شهر وتصویب هیات امناء انجام می گیرد .

تبصره ۴ – رئیس مرکز باید حداقل دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس همراه با سوابق علمی وتحقیقاتی باشد .

ماده ۱۱ – وظایف واختیارات رئیس مرکز

اهم وظایف رئیس مرکز عبارتند از :

۱- اداره مرکز درجهت وانجام هرچه بهتر امور در چارچوب اساسنامه وضوابط ومقررات

۲ – صدور احکام مسولین و مدیران مرکز براساس اساسنامه وتشکیلات مصوب مرکز

۳ – صدور احکام اعضای شورای پژوهشی پس از تایید هیات امناء

۴ – تنظیم بودجه سالانه وارایه آن به هیات امنا برای تصویب

۵ – نظارت برحسن اجرای طرحهای تحقیقاتی وسایر امور مرکز

۶ – اجرا وپیگیری مصوبات هیات امنا وشورای پژوهشی وسایر مقررات حاکم

۷ – تهیه نمودار تشکیلاتی وشرح وظایف تفضیلی وپیشنهاد آن به هیات امناء

۸ – تهیه آیین نامه های اجرایی مرکز براساس وظایف آن وارایه به هیات امنا برای تصویب

۹ – پیشنهاد اصلاح وتغییر اساسنامه به هیات امناء

۱۰ – برنامه ریزی برای برگزاری سخنرانی ها ، سمینارها و کنفرانس های تحقیقاتی در زمینه های مرتبط

۱۱ – برنامه ریزی برای ارتباط و همکاری با موسسات تحقیقاتی وپژوهشی داخلی وخارجی در چارچوب مقررات

۱۲ – اجرای مفاد آیین نامه ها ومصوبات هیات امناء

۱۳ – ارایه گزارش عملکرد سالانه به هیات امناء

۱۴ – امضای قراردادها واسناد مالی واداری در چارچوب ضوابط ومقررات مصوب

۱۵ – پیشنهاد تشکیل گروههای پژوهشی به هیات امناء

۱۶ – پیشنهاد آئین نامه مالی ومعاملاتی مرکز به هیات امناء جهت تصویب

۱۷ – انجام امور استخدامی بر طبق آیین نامه ها وضوابط مصوب هیات امناء وشورای اسلامی آمل

تبصره ۱ – رئیس مرکز میتواند قسمتی از اختیارات خود را با حفظ مسولیت به معاون مرکز تفویض نماید که در این صورت معاون مرکز موظف است گزارش عملیات اجرایی در حدود اختیارات تفویض شده را همه ماهه به رئیس مرکز تسلیم نماید .

تبصره ۲ – (( سامانه کمیته نظام پیشنهادات )) می تواند در مرکز پژوهش شورای اسلامی شهرآمل مستقر و زیر نظر مستقیم رئیس مرکز ودر چارچوب نظامنامه خود فعالیت کند .

تبصره ۳– هرگاه رئیس مرکز موانع ویا مشکلاتی در اساسنامه ویا سازمان تفضیلی تشخیص دهد با هدف هر چه توانمند نمودن تشکیلات میتواند پیشنهاد و دلایل توجیهی خود را جهت بازنگری و اصلاح آن به هیئت امنا تسلیم نماید که در صورت موافقت هیئت امنا وشورای اسلامی شهر این امر امکانپذیر خواهد بود .

تبصره ۴ – کلیه آگهی ها و اطلاعیه ها وفراخوان های پژوهشی مرکز در روزنامه رسمی کشور ویکی از جراید کثیرالانتشار محلی و وب سایت این مرکز درج و انتشار خواهد یافت .

ماده ۱۲ – شورای پژوهشی

اعضای شورای پژوهشی به پیشنهاد رئیس مرکز وتصویب هیات امناء انتخاب می گردند . حکم اعضای شورای پژوهشی برای مدت دو سال توسط رئیس شورای اسلامی شهر صادر می شود . اعضای این شورا عبارتند از :

۱- رئیس مرکز ( به عنوان رئیس شورای پژوهشی )

۲- معاون پژوهشی واجرایی مرکز ( نایب رئیس شورای پژوهشی )

۳- چهار نفر از اساتید وپژوهشگران صاحب نظر در مسایل شهری

۴- نماینده تام الاختیار شهردار آمل (جهت هماهنگی بیشتر شورا وشهرداری در امر پژوهش وعدم موازی کاری )

تبصره ۱ – دبیرخانه شورای پژوهشی مستقیما زیر نظر رئیس مرکز بوده و یکی از کارشناسان به انتخاب رئیس مرکز به عنوان دبیر شورا بدون حق رای در جلسات شرکت کرده ووظایف مربوط به دبیرخانه شورا را بر عهده دارد .

تبصره ۲ – رئیس یا روسای کمیسیونهای شورای اسلامی شهر ومدیران مرکز برحسب موضوع و یا طرح مورد بررسی

می توانند به تشخیص و دعوت رئیس مرکز در جلسات شورای پژوهشی بدون داشتن حق رای شرکت کنند .

تبصره ۳ – دو نفر ازشخصیتهای علمی وکارشناسی در رشته های مختلف توسط هیات امناء ودو نفر از پژوهشگران متخصص عضو هیات علمی دانشگاهها با معرفی رئیس مرکز انتخاب می شوند .

تبصره ۴ – انتخاب مجدد اعضای شورای پژوهشی بلامانع است .

تبصره ۵ – در غیاب رئیس شورای پژوهشی نایب رئیس شورا جلسات را اداره خواهد کرد .

تبصره ۶ – دعوت از سایر متخصصان بدون حق رای بلامانع است .

تبصره ۷ – جلسات عادی هر هفته یکبار وبه دعوت کتبی رئیس شورای پژوهشی تشکیل میگردد .

تبصره ۸ – عدم حضور غیر موجه هر عضو در سه جلسه متوالی به منزله انصراف از عضویت در شوراست .

تبصره ۹ – وظایف دبیرخانه شورای پژوهشی ونحوه برگزاری و اداره جلسات شورا طبق (( نظامنامه پژوهش )) می باشد. .

ماده ۱۳ – وظایف واختیارات شورای پژوهشی

اهم وظایف شورای پژوهشی عبارتند از :

۱- تعیین اهداف و خط مشی های پژوهشی ومطالعاتی شورای شهر

۲- تدوین وتصویب آئین نامه های مختلف پژوهشی

۳- بررسی واظهارنظر درباره موضوعات تحقیقاتی که شورای شهر وشهرداری به مرکز ارجاع می دهد .

۴- برنامه ریزی جهت برقراری ارتباط با دانشگاهها ومراکز علمی وتحقیقاتی

۵- تصویب سالانه برنامه های پژوهشی مرکز

۶- ارایه مشورت به رئیس مرکز جهت پیشنهاد بودجه سالانه به هیات امنای مرکز

۷- تعیین الویت موضوعات وبرنامه های تحقیقاتی با توجه به نیازها ، هزینه ها واعتبارات موجود

۸- بررسی وتصویب طرح های پژوهشی مرکز

۹- نظارت عالیه بر طرحهای پژوهشی ( شامل بررسی پروپوزال ها ، نظارت برروند اجرای طرحهای مصوب بررسی وتصویب گزارش نهایی طرحها وتسویه حساب نهایی با مجریان )

۱۰- نظارت بر کاربردی شدن طرحهای پژوهشی پایان یافته وبرنامه ریزی جهت بکارگیری یافته ها

۱۱- نظارت بر انتشار نشریه های علمی مرکز ویافته های طرحهای پژوهشی

۱۲- ارزیابی وگزینش وتایید اعضای هیات علمی مورد نیاز برای گروههای پژوهشی

تبصره ۱ – نحوه تعیین مجریان وناظرین وبه طور کلی فرآیند پیشنهاد تصویب وتحویل گیری یک طرح طبق ((نظامنامه پژوهش )) که متعاقبا به تصویب شورای پژوهشی خواهد رسید تعریف می گردد .

تبصره ۲–  شهرداری آمل وسازمانهای تابعه آن موظفند کلیه طرحهایی را که دارای جنبه پژوهشی وتحقیقاتب بوده و در راستای رسالت واهداف و وظایف این مرکز می باشد الزاما از طریق مرکز پژوهش شورا انجام دهند . این کار از طریق نیازسنجی سالانه مرکز طبق آیین نامه طرح های دانشجویی انجام می گیرد .

تبصره ۳ – تا زمان تشکیل شورای پژوهشی هیات امناء بطور موقت وظایف شورای پژوهشی را بر عهده خواهد داشت که این امر با پیشنهاد رئیس مرکز و ابلاغ رئیس هیئت امناء رسمیت می یابد .

ماده ۱۴ – ساختار سازمانی مرکز

در ساختار سازمانی فعلی مرکز تنها یک (( معاون پژوهشی واجرایی )) وجود دارد که به پیشنهاد رئیس مرکز وحکم رئیس هیات امناء منصوب می شود . این معاونت دارای دو مدیریت بوده که وظیفه پیگیری ونظارت بر اجرای طرحهای پژوهشی وتحقیقاتی مصوب شورای پژوهشی را بر عهده دارند . معاونت پژوهشی واجرایی بازوی علمی واجرایی مرکز محسوب می شود وهرگونه تغییر وتوسعه در این ساختار صرفا پس از پیشنهاد رئیس مرکز وتصویب هیات امناء وشورای اسلامی شهر امکانپذیر می باشد . وظایف حوزه معاونت پژوهشی واجرایی عبارتند از :

۱- کمک به رئیس مرکز در اجرای مصوبات شورای پژوهشی

۲- نظارت بر حسن اجرای امور محوله به مدیریتها و واحدهای تابعه

۳- ارسال نتایج پژوهش ها و اعزام تیم تحقیقاتی جهت ارایه گزارش

۴- تعیین ساعات کار وزمان حضور موظف اعضای هیئت علمی در طول هفته

۵- پیشنهاد جذب اعضای هیات علمی ودیگر کارکنان حوزه پژوهشی ویا ارتقای آنها

۶- ارجاع درخواست ها وطرحهای پژوهشی به دفتر تحقیقات وپژوهش

۷- پیگیری ونظارت عالیه بر امور پژوهشی مرکز

۸- پشتیبانی اداری ومالی از فعالیت های پژوهشی مرکز

۹- نظم بخشیدن به روند اجرایی امور

۱۰- گردش کار مطلوب در بخش های مختلف

۱۱- نظارت برامور مالی و تنظیم بودجه

۱۲- ایجاد فضای مناسب  کار

۱۳- رفع نیازهای تدارکاتی

تبصره ۲۶ – معاون پژوهشی واجرایی می تواند با هماهنگی رئیس مرکز نسبت به تشکیل کمیته های تخصصی موقت جهت بررسی وهدایت بهتر طرحها اقدام نماید .

ماده ۱۵ مقررات مالی مرکز

مرکز از نظر مالی به روش زیر اداره می گردد :

۱ – تا زمانیکه تشکیلات مرکز به تایید وزارت کشور ویا دیگر مراجع ذیصلاح نرسد امور مالی آن طبق آیین نامه مالی ومعاملاتی شهرداری آمل خواهد بود وکلیه مراودات مالی از طریق شهرداری وبا توجه به اعتبار تخصصی سالانه مرکز در بودجه عمرانی شهرداری محقق می گردد .

۲ – درصورتیکه مرکز دارای مجوز وزارت کشور شود و یا دارای موافقت اصولی و قطعی از شورای گسترش آموزش عالی باشد طبق آیین نامه مالی و معاملاتی مستقلی که به پیشنهاد رئیس مرکز و موافقت هیئت امنا و تصویب شورای اسلامی شهر وتایید یکی از مراجع مورد اشاره بالا می گردد اداره می شود که در این صورت صدور چک با امضای رئیس مرکز و مسول مالی آن انجام خواهد شد ورئیس مرکز ومسول مالی ذیحساب مشترک مرکز خواهند شد .

۳ – کلیه دریافت ها و پرداخت های مرکز پژوهش شورا با تفویض اختیار شهردار در ردیف اعتباری مرکز در بودجه هر سال شهرداری صورت می پذیرد. که دراین صورت رئیس مرکز به جای شهردار دارای اختیارات لازم درردیف اعتباری مرکز خواهد بود .

۴ – سال مالی مرکز از ابتدای فروردین تا پایان اسفند هر سال می باشد . استثنا اولین سال مالی از تاریخ تاسیس تا پایان اسفند همان سال خواهد بود . دوره عمل بودجه مصوب هر سال تا پانزدهم اردیبهشت ماه سال بعد خواهد بود و هزینه های پرداخت نشده وتعهداتی که تا آخر اسفند ماه تحقق یافته باشد تا خاتمه دوره عمل بودجه از محل اعتبارات مربوطه قابل پرداخت خواهد بود.

۵ – میزان بودجه مورد نیاز مرکز همه ساله توسط رئیس مرکز برآورد و باید تا اول دیماه هر سال برای بررسی وتصویب به هیات امنا ارایه وتا پانزدهم دیماه برای تصویب نهایی به شورای اسلامی شهر ارایه گردد وشورا نیز رسیدگی به بودجه مرکز را حداکثر تا آخر دیماه همان سال خاتمه خواهد داد .

۶ – سرمایه نقدی واعتبار اولیه مرکز ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال معادل دویست میلیون تومان است که تمامی آن از محل اعتبارات عمرانی شهرداری تامین می گردد. شهرداری مکلف است نسبت به پرداخت اعتبار فوق طبق قراردادهای مرکز وسیستم مالی شهرداری پرداخت نماید . بودجه  سالیانه مرکز نیز پس از تصویب نهایی طبق همین روند وبا توجه به دیگر مقررات ماده ۱۵ این اساسنامه محقق خواهد شد .

۷ – مرکز میتواند از طریق انعقاد قرارداد ، ارایه خدمات مشاوره ای وعرضه خدمات تخصصی ، فروش نشریات و کمک های دولتی واعتبارات وتسهیلات ملی وبین المللی وغیره درآمد داشته باشد که در این صورت درآمدهای مرکز با تصویب هیات امنا در حسابی جداگانه به حساب شهرداری واریز می گردد . چگونگی هزینه و برداشت این درآمدها با توجه به صرف وصلاح بر عهده رئیس مرکز وبا هماهنگی شهردار انجام می شود.

۸ – مسول مالی به پیشنهاد رئیس مرکز وتصویب هیات امنا وحکم رئیس مرکز وبا رعایت صرفه و صلاح و مقررات این اساسنامه و آیین نامه های مصوب انجام وظیفه نموده وبر امور مالی هزینه های مرکز نظارت مستقیم داشته وکلیه اقدامات مالی مرکز را در دفاتر مالی ثبت وگزارش نماید .

تبصره ۱ – سیاست مرکز در تخصیص بودجه عدم تحمیل واعمال محدودیت در وظایف واعتبارات سالیانه شورا تعیین گردیده و با توجه به نتایج مشترک فعالیتهای آن برای شهرداری وشورا بعنوان یک اعتبار وی‍ژه و مستقل برای امور تحقیقات و پژوهش با توجه به بند ۳ ماده ۱۵ این اساسنامه در بودجه سالیانه شهرداری وبه عنوان اعتبار سالانه در اختیار مرکز پژوهش شورای اسلامی شهر آمل قرار می گیرد .

ماده ۱۶ – بازرس

رئیس هیات امنا شخصی را که دارای مدرک لیسانس یا حداقل پنج سال سابقه کار مفید و مرتبط است به عنوان بازرس قانونی انتخاب و برای تایید به هیات امنا معرفی خواهد کرد . بازرس با تصویب هیات امناء وحکم رئیس هیات امناء منصوب وزیر نظر رئیس مرکز با رعایت صرفه وصلاح مرکز و مقررات این اساسنامه و آیین نامه های مصوب انجام وظیفه می نماید .

ماده ۱۷ – وظایف بازرس

۱ – اظهار نظر نسبت به عملکرد مرکز از نظر انطباق آن با ضوابط و مقررات

۲ – ارایه گزارشات ماهانه و سالانه به رئیس هیات امناء ورئیس مرکز با اظهار نظر سریع

۳ – ثبت تصمیمات واقدامات بازرسی در دفتر مخصوص با قید تاریخ وامضاء

۴ – عدم وارد ساختن آسیب به امور جاری مرکز در حین بازرسی و مطالبه اسناد و مدارک

۵ – همکاری با حسابرسان منتخب شورای اسلامی شهر آمل

۶ – عدم مداخله در امور اداری و مالی مرکز

۷ – رسیدگی به هرگونه اقدامات مالی مرکز

تبصره ۱– چنانچه به هر دلیلی بازرس در انجام وظایف خود معذور شود ونتواند در سمت خود باقی بماند هیات امناء بلافاصله وفق مقررات ماده ۱۶ اقدام خواهد کرد .

ماده ۱۸ – امور استخدامی

بکارگیری کارکنان و کارشناسان اداری از بدنه شهرداری آمل بوده واعضای هیات علمی مورد نیاز بر اساس گزینش علمی وسوابق تجربی داوطلبین به پیشنهاد معاونت پژوهشی واجرایی و موافقت رئیس مرکز و تصویب هیات امناء وشورای اسلامی شهر در چارچوب سازمان تفضیلی ونظامنامه های مصوب مرکز انجام می گیرد ، و شورای پژوهشی مرکز بعنوان هیات گزینش وظیفه گزینش علمی وازیابی ارتقای اعضای هیات علمی مرکز را بر عهده دارد .

ماده ۱۹ – ماهیت حقوقی

مرکز یک نهاد وابسته به شورای اسلامی شهر آمل می باشد و دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده ورئیس آن نماینده تام الاختیار در کلیه امور محوله است . مرکز میتواند با تصویب هیات امناء و شورای اسلامی شهر و تصویب شورای گسترش آموزش عالی به عنوان ((پژوهشکده )) ارتقاء وبه فعالیت بپردازد .

ماده ۲۰  – انحلا ل مرکز

انحلال مرکز در صورت تخلف از مقررات اساسنامه ومصوبات وضوابط وآئین نامه های آن به پیشنهاد هیات امناء و تصویب شورای اسلامی شهر ( در صورت تصویب شورای گسترش آموزش عالی یا وزارت کشور که موافقت یکی از آنها الزامی است ) امکان پذیر خواهد بود . در صورت انحلال اموال ودارایی های مرکز پس از تسویه دیون به شورای اسلامی شهر منتقل خواهد شد .

تبصره ۱ – چنانچه مرکز دارای مجوز شورای گسترش آموزش عالی باشد انحلال مرکز تابع ضوابط و مقررات مربوط به آن خواهد بود در غیر این صورت تسویه دیون دارایی ها و اموال و تعهدات مرکز زیر نظر هیئت تسویه که نمایندگان حقوقی شورای اسلامی شهر آمل است انجام می گیرد که در مورد فوق صورت مجلسی که به امضای کلیه اعضای هیئت خواهد رسید تنظیم ویک نسخه به هیات امناء ویک نسخه به رئیس شورای اسلامی شهر تسلیم می گردد.

ماده ۲۱ –

این اساسنامه در ۲۱ ماده و۳۳ تبصره و۱۴ صفحه در مورخ ۲۲ / ۷ / ۹۱  مطرح و موارد پیشنهادی به تصویب رسیده است وکلیه صفحات آن مهمور به مهر برجسته شورا می باشد .


5 × = 30

کلمات کلیدی: