هدایت به بالا

شورای اسلامی شهر آمل | آئین نامه نظام پیشنهادها
صفحه اصلی فید ارتباط با ما

   
  • سخن روز:  منم که زمین را از عدالت لبریز می کنم چنان که از ستم آکنده شده است . امام مهدی (عج)


آئین نامه نظام پیشنهادها

 

فهرست مطالب

 

۱مقدمه

۱-۱- اهداف سیستم پیشنهادها

۲-۱- نقش مدیریت در فعالیتهای نظام پیشنهادها

۳-۱-  عوامل مؤثر در اجرای موفقیت آمیز سیستم پیشنهادها

۴-۱- بانک اطلاعاتی پیشنهادها

۵-۱- چرخه نظام پیشنهادها

۲- ساختار تشکیلاتی نظام پیشنهادها

۱-۲- وظایف کمیته نظام پیشنهادها

۲-۲- ترکیب کمیته نظام پیشنهادها

۳-۲- آیین نامه داخلی اداره جلسات کمیته نظام پیشنهادها

۳- گردش کار پیشنهادها

۱-۳- طرح پیشنهاد در کمیته

۲-۳- امتیاز دهی و تقدیر

۳-۳- اجرایی کردن پیشنهاد

۴-۳- روش اجرایی سیستم پیشنهادها

۴-گردش کار قراردادهای کارشناسی

۱-۴- شرایط عمومی موضوع قرارداد کارشناسی

۲-۴- شرایط عمومی کارشناس

۳-۴- نحوه انجام قرارداد

۴-۴- نظارت

۵-گردش کار طرحهای پژوهشی

۶- نکته پایانی

۷پیوست ۱ ( فرمهای مورد نیاز )

۱-۷- فرم ارائه پیشنهاد

 ۲-۷- فرم اعلام رسید پیشنهاد

۳-۷-  فرم ثبت پیشنهادها

۴-۷- فرم صورتجلسه کمیته نظام پیشنهادها

۵-۷- فرم ارزشیابی پیشنهاد

۶-۷- رم اعلام نتیجه بررسی پیشنهاد

۷-۷- فرم مجوز اهداء پاداش

۸-۷- فرم ارسال پیشنهاد مصوب جهت بررسی اجرایی بودن پیشنهاد

۹-۷- فرم امکان سنجی اجرایی شدن پیشنهاد

۱۰-۷- فرم اعلام وضعیت نهایی پیشنهاد

 ۱۱-۷- فرم قرارداد کارشناسی

۱-مقدمه

هر سازمانی به منظور دستیابی به روشهای پیشرفته و حفظ ابتکار عمل در شرایطی که دگرگونی های عظیمی در مناسبات اجتماعی ، سیستم های خدماتی ، روابط کاری درون سازمانی و شرایط محیطی بوجود آمده ، نیازمند بهبود مستمر فرآیندها و خدمات خود با بیشترین اتکا بر روی نیروی انسانی و پرورش روحیه مشارکت فردی و گروهی و خلاقیت در بین آنهاست . نظام پیشنهادها در واقع تجلیگاه ابتکارات و خلاقیت های فردی و گروهی در بین کارکنان برای بوجود آوردن و گسترش روحیه مشارکت در میان آنان در جهت ایجاد پویایی و بهبود فرآیند و کیفیت ارائه خدمات است . اهداف آرمانی و در حقیقت فلسفه به کارگیری این نظام ، افزایش توان شورا و شهرداری در مقابل خواست های متغیر شهروندان یعنی مصرف کنندگان خدمات آنان از طریق ارج نهادن به فضایل و توانایی های انسان و همسو کردن اهداف کارکنان با اهداف شورا و شهرداری و نهایتاً به کارگیری صحیح تجربه ، اندیشه ، آراء و عقاید آنها در هر رده شغلی و در هر بخش سازمانی است . این نظام به تقویت زمینه های شخصیتی کارکنان از طریق مشارکت دادن آنان در فعالیت ها و نیز ایجاد و گسترش روحیه مسئولیت پذیری و افزایش احساس تعلق سازمانی در کارکنان آنان می انجامد .

 ۱-۱- اهداف سیستم پیشنهادها

این سیستم دو هدف عمده را دنبال می کند . ابتدا ارج نهادن به ارزش های انسانی و به یاری طلبیدن افرادی که به نوعی با شورای شهر و شهرداری در ارتباط هستند و دوم رسیدن به آرمان های از پیش تعیین شده به کمک همین افراد . بطور خلاصه میتوان اهداف کلیدی زیر را برای سیستم پیشنهادها بر شمرد:

● بها دادن به انسان و اندیشه انسانی

●  ایجاد فرصتی برای همکاران در شناخت ، پرورش و تقویت استعداد و تواناییهای خویش

● تقویت حس مسئولیت در رشد کیفی شورای شهر و شهرداری

●  همسو کردن اهداف کلی سازمان و افزایش حس تعلق سازمانی در همکاران

●  دلپذیر کردن محیط کار و فضای سازمانی

● فراهم آوردن محیط مناسب برای یاد گیری

●  بهبود روحیه مشارکت ، همکاری و کار گروهی در بین همکاران

 ۲-۱- نقش مدیریت در فعالیتهای نظام پیشنهادها

 شورای اسلامی شهر و مدیریت شهرداری نقش تعیین کننده ای در ایجاد و توسعه موفقیت آمیز نظام پیشنهادها دارد . حل مشکلات و برداشتن موانع از سر راه نظام پیشنهادها بستگی به میزان حمایت مادی و معنوی مدیریت از اجرای این نظام در شورا و شهرداری دارد . برنامه ریزی و تخصیص بودجه لازم جهت اعطای جوایز و آموزش کارکنان و انتشار جزوات و پوسترهای مربوط به اشاعه فرهنگ مشارکتی در بین کارکنان ، تشویق سرپرستان ، مسئولان و مدیران میانی برای حضور در سمینارها و دوره های آموزشی و ارزیابی پیشنهادها از اهم وظایف مدیریت ارشد سازمان است .

مدیریت میانی نیز مسئول پیشبرد و حمایت از فعالیتهای نظام پیشنهادها ست که شامل درک اهداف نظام پیشنهادها ، حمایت و پیگیری اجرای پیشنهادهای مفید ، ارزیابی تأثیر پیشنهادهای اجرا شده و حمایت مادی و معنوی از گسترش فرهنگ مشارکت فردی و گروهی را در جهت کنترل بهبود فرآیندها و کیفیت می باشد . سرپرست هر واحد نیز باید خود را مسئول اطمینان از برقراری مستمر و اثربخش نظام پیشنهادها در واحد خود بداند . این به معنای هماهنگ کردن فعالیتهای نظام پیشنهادها با وظایف و فعالیتهای روزانه است .

راهنمایی کارکنان و ارائه توصیه هایی جهت ارائه پیشنهادها ، انجام اقدامات لازم جهت ترویج فرهنگ مشارکتی از طریق اجرای سمینارهای آموزشی ، تهیه پوسترهای تبلیغاتی ، جزوات آموزشی و … تهیه آیین نامه ها و دستور العمل های مربوطه ، بررسی و تصویب پیشنهادها و اعلام نتایج به پیشنهاد دهنده و مدیریت برگزاری مراسم جهت معرفی بهترین پیشنهادهای ارائه شده نیز از وظایف کمیته ای است که با همین اهداف در هر سازمان باید تشکیل گردد .

 

۳-۱ – عوامل مؤثر در اجرای موفقیت آمیز سیستم پیشنهادها

اجرای موفقیت آمیز سیستم پیشنهادها در گرو مقدمات و پیش نیازهای زیر است :

۱-۳- شروع ایده آل

شروع مناسب هر پدیده ای در سرعت روند تکاملی آن نقش انکارناپذیری دارد و این نقش زمانی اهمیت مضاعف پیدا   می کند که پدیده مورد نظر دارای جنبه ها و موضوعات انسانی باشد . در این زمینه تشکیل گردهمایی و برگزاری سمینار و ایراد سخنرانی افتتاحیه توسط بالاترین مقام سازمان جهت توجیه همکاران باعث خواهد شد تا همکاران به خوبی دریابند که شورای شهر و شهرداری در کار خود جدی و متعهد است .

۲-۳-۱- حمایت شورای شهر و شهرداری

کلید موفقیت اجرای سیستم پیشنهادها درحمایت شورای شهر و شهرداری می باشد که باید به شکل عینی و ملموس صورت گرفته و در رفتار آنها متجلی باشد . در این مورد توصیه می شود مدیران سازمان مرتباً همکاران را به ارائه پیشنهاد تشویق نمایند . همچنین شورای شهر و شهرداری باید بدون توجه به اینکه این پیشنهادها تا چه حد در جهت بهبود کار مؤثر است ، تمام تلاش خود را صرف دریافت پیشنهاد از همکاران نمایند . این امر کمک می کند تا مشارکت همکاران در افزایش کیفیت کار خود بیشتر گردد .

۳-۳-۱- انتخاب سیستم مسئول

کمیته مندرج در بند ۲ این طرح به طور متمرکز، مسئولیت  تصویب و پیشبرد طرح پیشنهادها را به عهده داشته باشد .

۴-۳-۱- بررسی سریع پیشنهاد

نداشتن سرعت لازم در بررسی پیشنهادها موجب آن می شود که کارکنان تمایلی به ارائه پیشنهاد مجدد از خود نشان ندهند .

۵-۳-۱- پاداش در حداقل زمان

در این مورد لازم است به نظرات در اسرع وقت و طی یک دوره زمانی مشخص عکس العمل نشان داده  و به هرکس اجازه داده شود ارزش مشارکتهایی را که تغییر ایجاد می کند ، بداند . برای افزایش انگیزه کارکنان در مشارکت با سیستم ، علاوه بر پاداش نقدی به پیشنهاددهندگان ، از پاداشهای غیر نقدی مانند نامگذاری اجرای پیشنهاد به نام پیشنهاددهنده نیز می توان استفاده نمود.

۶-۳-۱- عدم تأخیر در اجرا

پیشنهادها پذیرفته شده باید در اولین فرصت به مورد اجرا گذاشته شود . در این مورد جلب مشارکت پیشنهاددهنده در اجرای پیشنهادها توصیه می گردد .

۷-۳-۱- تبلیغات مؤثر

یکی از راههای ایجادعلاقه و جلب همکاری افراد جهت مشارکت بیشتر، تبلیغات مؤثر در این زمینه است . برای ایجاد علاقه ، می توان مسابقه هایی را ترتیب داده و از روشهای خاص ایجاد جذابیت استفاده نمود . همچنین می توان پوسترهای تبلیغاتی و شعارهای مشارکت را به صورت رنگی ( برای جلب توجه بیشتر ) در راهروها و مکانهای مربوط به شهرداری نصب کرد .

۸-۳-۱- آموزش پیگیر

آموزش به کارکنان کمک می نماید تا به راحتی پیشنهادهای سودمندی در ارتباط با کارشان مطرح نمایند . بنابراین شورای شهر و شهرداری باید روی آموزش همکاران تأکید ورزند بطوریکه پس از آموزش بتوانند پیشنهادهای بهتری ارائه دهند . به این منظور باید این امکان را برای همکاران بوجود آورد تا از توانایی لازم جهت بررسی و تجزیه و تحلیل مسائل و محیط برخوردار شوند .

۹-۳-۱- عدم تبعیض

بزرگترین آفت سیستم پیشنهادها مسئله تبعیض است . موقعیت افراد نبایستی بر نحوه ارزیابی و پاداش تأثیر داشته باشد .

۱۰-۳-۱- تشویق پیشنهادهای گروهی

گاهی ممکن است در شورای شهر و یا شهرداری گروهی در رابطه با پیشنهاد ارسال شده در حال کار باشند . در چنین صورتی پیشنهاد می بایست جهت داوری به گروه مربوطه ارجاع گردد چرا که آن گروه در بهترین موقعیتی است که می تواند در رابطه با پیشنهاد ارائه شده اظهار نظر کند . همچنین به منظور افزایش کیفیت پیشنهادها و بالابردن درصد مشارکت همکاران در ارائه پیشنهاد و همچنین افزایش درصد اجرای پیشنهادها ، توصیه می شود همکاران به تشکیل گروههای بهبود کیفیت بصورت داوطلبانه تشویق گردند و حداقل سه وظیفه زیر را انجام دهند :

۱- ارائه پیشنهاد بصورت گروهی

۲- انجام کارشناسی تخصصی پیشنهادهایی که از طرف دبیرخانه نظام پیشنهادها به آنها ارجاع می شود .

۳- اجرای پیشنهادهای مربوط به گروه خود

لازم به یادآوری است که همزمان ، ارائه پیشنهادهای فردی نیز در سازمان ادامه می یابد . اگر چه امتیازات پیشنهاد گروهی باید بیش از پیشنهاد فردی باشد .

۱۱-۳-۱- سهولت در گردش کار

جهت تسهیل در مشارکت کارکنان ، کاغذ بازی و رویه های زائد را باید از بین برد تا ارائه پیشنهادها به سهولت انجام گیرد .

۱۲-۳-۱- واکنش مثبت

همواره به پیشنهادهایی که جهت بهبود ارائه می شود باید واکنش مثبت نشان داد . بعبارت دیگر افرادی که مشکلات را نشان داده و خاطر نشان می کنند نباید تنبیه شوند بلکه باید برای آنها ارزش قائل شد تا ترس از ارائه پیشنهاد از بین برود

۱۳-۳-۱- طرح موضوعات ویژه

لازم است در بعضی مقاطع برای دریافت پیشنهاد در زمینه ای ویژه همچون کیفیت ، ایمنی ، صرفه جویی در هزینه ها و غیره فراخوانی تهیه گردیده و از همکاران خواسته شود تا هر کدام حداقل یک پیشنهاد ارائه دهند .

۱۴-۳-۱- از لحاظ جنبه های اقتصادی پیشنهاد

در تعیین میزان پاداش شورای شهر و شهرداری باید به بازدهی دراز مدت مالی و اقتصادی پیشنهادها توجه کنند. .

 

۴-۱- بانک اطلاعاتی پیشنهادها

پیشنهادها می بایست در یک بانک اطلاعاتی وارد شود . اطلاعات موجود در این بانک می بایست اطلاعاتی شامل موارد زیر نگهداری گردد :

۱-۴-۱- نام فردی که پیشنهاد را ارائه داده است .

۲-۴-۱- موضوعی که پیشنهاد گردیده است .

۳-۴- ۱- هدف موضوعی که در ارتباط با آن پیشنهاد ارائه گردیده است .

۴-۴-۱-فرد یا ارگانی که پیشنهاد را مورد حمایت قرار داده است .

 

۵-۱ – چرخه نظام پیشنهادها

به طور کلی در نظام پیشنهادها ، سه مرحله اساسی ذیل وجود دارد :

* مرحله اول : دریافت پیشنهاد از پیشنهاددهنده ( گان ) در قالب فرم ۱ و اعلام رسید به وی در قالب فرم ۲ .

* مرحله دوم : ارزیابی پیشنهاد توسط نظرسنجی از داوران در قالب فرم شماره ۵ و اعلام نتیجه به پیشنهاددهنده در قالب فرم شماره ۶ و پرداخت جوایز در صورت تصویب .

* مرحله سوم : اقدام برای اجرای پیشنهاد از طریق فرمهای شماره ۸ ، ۹ و ۱۰ .

این مراحل بصورت نمودار جریان (Flow Chart ) نظام پیشنهادات در نمودار زیر نمایش داده شده است :

۲-ساختار تشکیلاتی نظام پیشنهادها

ساختار سازمانی نظام پیشنهادها در شورای شهر بسیار ساده بوده و صرفاً از یک کمیته بنام کمیته نظام پیشنهادها و دبیرخانه آن که در درون مرکز پژوهشهای شورا قرار دارد تشکیل شده است . این کمیته که مستقیماً زیر نظر رئیس مرکز پژوهشهای شورا عمل می نماید وظایف مربوط به شکل گیری حفظ ، رشد و توسعه نظام پیشنهادها در شورا و شهرداری را بر عهده دارد .

کمیته نظام پیشنهادها شورای اسلامی شهر آمل با انگیزه ایجاد تشکیلاتی برای پشتیبانی از پیشنهادها و نوآوریهایی که عموماً توسط کارشناسان و کارکنان شورا و شهرداری ارائه گردیده و نهایتاً سبب ارتقاء سطح کیفی و بهبود بهره وری فعالیتها و نیل به اهداف سازمانی می گردد ، ایجاد شده است .

این کمیته نیاز به آیین نامه ای داشت که بیانگر شرح وظایف و نحوه عمل آن باشد . در همین راستا این آیین نامه در شش بخش و حول محورهای پیشنهادها ( صرفاً ارائه پیشنهاد ) و قرارداد کارشناسی ( ارائه پیشنهاد با قبول اجرای آن در مدت زمان مشخص ) تدوین گردید . آیین نامه مربوط به طرحهای پژوهشی با نام ” نظامنامه پژوهشی مرکز پژوهشهای شورا ” جداگانه تدوین گردیده است .

۱-۲ – وظایف کمیته نظام پیشنهادها

اهم وظایف کمیته نظام پیشنهادها بشرح زیر می باشد :

۱-۱-۲- ترویج فرهنگ مشارکتی از طریق اجرای سمینارهای آموزشی ، تهیه پوسترهای تبلیغاتی و جزوات آموزشی

۲-۱-۲- تهیه ، بررسی و تصویب سیاستهای مرتبط و همچنین زمان بندی و پیاده سازی فعالیتها

۳-۱-۲-برنامه ریزی جهت ارتقاء سطح کیفی پیشنهادها

۴-۱-۲- اصلاح آیین نامه و کلیه مستندات مرتبط با نظام پیشنهادها ( نظیر چگونگی ثبت ، پاسخ گویی ، ارزیابی ، اعطای پاداش ) در جهت بهبود نظام پیشنهادها

۵-۱-۲- بررسی دوره ای عملکرد نظام پیشنهادها

۶-۱-۲- تهیه گزارش های لازم برای مدیریت شورا و شهرداری

۷-۱-۲- انتخاب موضوعات ویژه اولویت دار بصورت دوره ای برای جمع آوری پیشنهادهای مرتبط با آنان

۸-۱-۲- جمع آوری پیشنهادها از بین کارکنان شورا و شهرداری ، بررسی و ثبت و دسته بندی آنها

۹-۱-۲- بررسی پیشنهادهای دریافتی

۱۰-۱-۲- تصویب یا رد طرحهای پیشنهادی با ذکردلایل قبول یا رد

۱۱-۱-۲- ا رزیابی و رتبه بندی پیشنهادهای دریافتی و تعیین میزان امتیاز

۱۲-۱-۲- تعیین جوایز اهدائی

۱۳-۱-۲- تأمین امکانات لازم و پیگیری اجرای پیشنهادهای تصویب شده

۱۴-۱-۲- ارزیابی نتایج حاصل از اجرای پیشنهاد

۱۵-۱-۲- انتخاب بهترین پیشنهادهای رسیده در طول سال جهت اعطای جایزه ویژه

 

 

۲-۲ – ترکیب کمیته نظام پیشنهادها

اعضاء کمیته بشرح زیر می باشند :

۱– رئیس مرکز پژوهشهای شورا ( رئیس کمیته )

۲- معاون اجرایی– پژوهشی مرکز پژوهشهای شورا ( نائب رئیس کمیته )

۳-یکی از معاونین شهرداری به انتخاب شهردار آمل

۴- یک نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه به انتخاب رئیس کمیته

۵- دو نفر آشنا به مسائل شهری به انتخاب رئیس کمیته

تبصره ۱: حکم اعضای کمیته برای مدت دو سال به پیشنهاد رئیس کمیته و توسط رئیس شورا صادر می شود .

تبصره ۲ : امور دبیرخانه کمیته در مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر و مستقیماً زیر نظر رئیس مرکز انجام می گیرد .

 

 

۳-۲ آیین نامه داخلی اداره جلسات کمیته نظام پیشنهادات

۱-۳-۲ریاست جلسات با رئیس مرکز بوده و درغیاب وی ، معاون اجرایی – پژوهشی مرکز به عنوان نائب رئیس ، مسئولیت اداره جلسات را بر عهده خواهد داشت .

۲-۳-۲- امور دبیرخانه ای کمیته به عهده مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر می باشد .

۳-۳-۲- جلسات عادی هر هفته یکبار در محل دفتر مرکز و به دعوت رئیس کمیته تشکیل می شود . جلسات فوق العاده با درخواست هر یک از اعضای کمیته و با موافقت رئیس کمیته برگزار می شود. جلسات فوق العاده بر خلاف جلسات عادی با دعوت کتبی تشکیل می گردد .

۴-۳-۲- در ابتدای هر جلسه ابتدا پیشنهادهایی که نظرات داوران در مورد آن دریافت شده بررسی گردیده و در بخش دوم جلسه  پیشنهادهای جدید مطرح می گردد .

۵-۳-۲- نام پیشنهاددهنده برای داوران و اعضای کمیته ( به جز اعضای دبیرخانه ) مخفی خواهد بود .

۶-۳-۲- جلسات با حضور اکثریت اعضای آن رسمیت و در صورت مساوی بودن آرا ، تصمیمات با آرای نصفی که رئیس کمیته در آن باشد در جلسه قطعی خواهد بود .

۷-۳-۲- حضور افراد از اول جلسات الزامی بوده و دبیرخانه موظف به ثبت ساعات ورود افراد به جلسه در متن صورتجلسه می باشد. در موارد اضطراری مراتب تأخیر باید به اطلاع رئیس کمیته رسانده شود . عدم حضور غیر موجه هر عضو در سه جلسه متوالی به منزله انصراف از عضویت کمیته است .

۳- گردش کار پیشنهادها

پیشنهادی که دارای همه شرایط عمومی و حداقل یکی از شرایط ویژه مندرج بخش ۱-۱-۳ باشد، بعنوان یک نوآوری در کمیته تحت بررسی واقع می شود . به منظور گسترش فرهنگ نوآوری و اشاعه تفکر مفید در محیط کار ، ضمن قدردانی مالی از پیشنهادهای مصوب ، نسبت به معرفی آنان در نشریات اقدام می گردد و پیشنهاددهنده های برگزیده هرسال مورد قدردانی ویژه نیز قرار می گیرند  ، بررسی پیشنهادها مطابق شرایط و روند زیر صورت می گیرد :

۱۱-۱ -۳-  طرح پیشنهاد در کمیته

پیشنهاد دریافتی در قالب فرم شماره ۱ در کمیته نظام پیشنهادات مطرح می شود و در صورت تأیید اصولی ، جهت انجام امور داوری به حداقل سه داور ارسال گردیده ( فرم شماره ۵ ) و پس از دریافت نظر حداقل دو داور به یکی از حالات زیر پیگیری می شود :

۱-۱-۲- درصورت تأیید کمیته ، مطابق بند ۲-۳ میزان امتیاز و نحوه تقدیر مشخص می گردد .

۲-۱-۲- در صورتی که با نظر کمیته قسمتهایی از پیشنهاد نیاز به اصلاح داشته باشد ، از پیشنهاد دهنده تقاضای اصلاح می شود .

۳-۱-۲- در صورتی که پیشنهاد به عللی ( از قبیل تکراری بودن ، غیر عملی بودن ، … ) مورد قبول کمیته واقع نشود موضوع به اطلاع پیشنهاددهنده می رسد .

تبصره – چنانچه بعد از حداکثر یکماه نظرات حداقل دو داور دریافت نگردید کمیته نسبت به تعیین داوران جدید اقدام می نماید .

 

۲-۱-۳- شرایط پیشنهاد

۱- پیشنهاد جدید بوده و جزو فعالیتهای در حال انجام شورا و شهرداری نباشد .

۲- پیشنهاد باید دارای توجیه لازم بوده و از نظر عملی قابل انجام باشد .

۳-پیشنهاد قابل استفاده در شورا یا شهرداری باشد و یا به نحوی به ارتقاء سطح کیفی در شورا و یا شهرداری بینجامد .

۴- پیشنهاد قبلا در قالب قرارداد کارشناسی و یا طرح پژوهشی در شورا یا شهرداری پذیرفته نشده باشد .

 

۳-۱ -۳- شرایط ویژه پیشنهاد

۱- پیشنهاد به نحوی باعث انتقال فن آوری و دانش فنی مرتبط با شورا یا شهرداری گردد .

۲- پیشنهاد به نحوی باعث افزایش ایمنی و حفاظت کار شود .

۳- پیشنهاد به نحوی باعث کاهش هزینه ها یا افزایش درآمد / نقدینگی گردد .

۴- پیشنهاد به نحوی باعث افزایش سطح کیفی فعالیتها یا تسهیل گردش کار گردد .

۵- پیشنهاد به نحوی باعث افزایش رضایت شهروندان شود .

۶- پیشنهاد به نحوی باعث افزایش انگیزه و بهره وری نیروی انسانی گر

 

۳-۳ -امتیاز دهی و تقدیر

هر پیشنهاد با نظریات داوران و نظریات کمیته ارزش گذاری می گردد . امتیاز نهائی برابر میانگین امتیاز داوران و امتیاز کمیته خواهد بود . پیشنهادی که مورد تصویب نهائی کمیته قرار گرفته و حائز حداقل ۲۰ امتیاز ( از سقف ۱۰۰ امتیاز ممکن ) گردد ، مورد تقدیر واقع می شود . بدین منظور مطابق تبصره های ذیل همین بخش ، پاداش نوآوری محاسبه و منظور می گردد . همچنین جهت بالابردن سطح کیفی پیشنهادها و تقدیر از پیشنهاددهندگان برتر ، علاوه بر پاداش مذکور ، تقدیرنامه کتبی با توضیحات مندرج در تبصره های ذیل به پیشنهاددهنده اعطا می شود . چنانچه پیشنهادی از سوی کمیته دارای برجستگی خاصی شناخته شود ، با نظر مثبت کمیته جهت تصمیم مقتضی به استحضار رئیس محترم شورا و یا شهردار محترم خواهد رسید .

تبصره ۱ : تقدیر نامه کتبی

۱- در صورتیکه پیشنهاد موفق به اخذ ۹۶ تا ۱۰۰ امتیاز گردد ، تقدیرنامه ای با پیشنهاد کمیته و امضای رئیس محترم شورا یا شهردار محترم با درج در پرونده پرسنلی اهداء می شود .

۲- در صورتیکه پیشنهاد موفق به اخذ ۹۱ تا ۹۵ امتیاز گردد ، تقدیرنامه ای با پیشنهاد کمیته و امضای معاونت مربوطه با درج در پرونده پرسنلی اهداء می شود .

۳- در صورتیکه پیشنهاد موفق به اخذ ۸۶ تا۹۰ امتیاز گردد ، تقدیرنامه ای با پیشنهاد کمیته و امضای مدیر مربوطه با درج در پرونده پرسنلی اهداء می شود .

تبصره ۲ : در صورتیکه پیشنهاددهنده یکی از اعضای کمیته نظام پیشنهادها و یا دبیرخانه آن باشد هیچگونه پاداشی پرداخت نخواهد شد .

تبصره ۳ : در صورتیکه پیشنهاددهنده از مدیران حوزه ای باشد که پیشنهاد به آن مربوط می شود پاداشی دریافت نخواهد کرد. ولی کمیته برای مدیرانی که بیشترین پیشنهاد پذیرفته شده از حوزه آنان ارسال شده باشد پاداش و تقدیر مناسب در نظر خواهد گرفت .

تبصره ۴ : درمراسم سالیانه ارزیابی ، جوایز ذیل به افرادی که بهترین طرح پیشنهادی اجرا شده را ارائه نموده اند اعطا می گردد :

۱-    مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ میلیون ریال به طرح پیشنهادی که مقام اول را احراز نماید .

۲-    مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ میلیون ریال به طرح پیشنهادی که مقام دوم را احراز نماید .

۳-    مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ میلیون ریال به طرح پیشنهادی که مقام سوم را احراز نماید .

۴-۳ -اجرایی کردن پیشنهاد

پیشنهادهایی که مورد تقدیر واقع شده باشند جهت اجرایی شدن ، پیگیری خواهند شد . ابتدا پیشنهاد در قالب فرم شماره ۸ و۹ به مدیر آن بخش اجرایی که پیشنهاد مرتبط با آن است ارسال می گردد تا قابلیت اجرایی بودن پیشنهاد بررسی گردد . سپس نظرات مدیر مربوطه در قالب فرم شماره ۱۰ به پیشنهاددهنده اعلام و پاسخ وی دریافت می گردد . نظرات مدیر و پیشنهاددهنده در کمیته مطرح و تصمیم نهایی اخذ می گردد . چنانچه پیشنهاد اجرایی تشخیص داده شد از طریق بالاترین مقام سازمان جهت اجرا ابلاغ می گردد.

 

 

۴-۳- روش اجرایی سیستم پیشنهادها

 

ردیف

روش انجام کار

مسئول انجام کار

 

1

توزیع برگه های ارائه پیشنهاد ( فرم شماره ۱ ) بین کارکنان

تبصره : در صورت تصویب موضوع ویژه جهت ارائه پیشنهاد ، بایستی موضوع ویژه توسط دبیر کمیته به اطلاع کارکنان برسد .

دبیر کمیته

 

2

تکمیل فرم پیشنهاد ( فرم شماره ۱ ) و ارائه به کمیته

پیشنهاددهنده

 

3

ارائه رسید به پیشنهاد دهنده ( فرم شماره ۲ )

دبیر کمیته

 

4

جمع آوری ، طبقه بندی و ثبت پیشنهادها در فرم شماره ۳

دبیر کمیته

 

5

طرح پیشنهادها بر اساس اولویت زمانی در جلسه کمیته و ثبت صورتجلسه درفرم شماره ۴

تبصره : از زمان دریافت پیشنهاد تا اعلام نتیجه به پیشنهاددهنده بایستی کمتر از یکماه فاصله زمانی باشد .

دبیر کمیته

 

6

بررسی و ارزیابی پیشنهاد در فرم شماره ۵

داوران

 

7

ارسال به داوران

دبیرخانه

 

8

بررسی و ارزیابی نظرات داوران

کمیته

 

9

ارائه نتایج بررسی پیشنهاد به پیشنهاددهنده در فرم ۶

کمیته

 

10

در صورت قابل قبول بودن پیشنهاد ، صدور فرم شماره ۷ جهت امور مالی و پیگیری جهت پرداخت پاداش به پیشنهاددهنده

دبیر کمیته

 

11

پرداخت پاداش

امور مالی

 

12

شروع بررسی اجرایی بودن پیشنهاد از طریق ارسال فرم شماره ۸ به بخش اجرایی

دبیر کمیته

 

13

دریافت فرم شماره ۹ از بخش اجرایی و بررسی اجرایی بودن پیشنهاد

کمیته

 

14

اعلام وضعیت نهایی پیشنهاد به پیشنهاددهنده در فرم شماره ۱۰

دبیر کمیته

 

15

پیگیری جهت اخذ مجوز اجرا از شورای شهر و شهرداری در صورت تصویب اجرای پیشنهاد

دبیر کمیته

 

16

اجرای پیشنهاد در صورت کسب تأییدیه فوق و پس از عقد قرارداد کارشناسی در فرم شماره ۱۱

مسئول اجرای پیشنهاد

 

17

در صورت اجرای پیشنهاد ، تهیه گزارش نهایی از نتایج اجرای پیشنهاد و ارائه به کمیته

مسئول اجرای پیشنهاد

 

18

در صورت موفقیت آمیز بودن اجرای پیشنهاد ، صدور فرم شماره ۷ جهت امور مالی و پیگیری جهت پرداخت مابقی پاداش به پیشنهاددهنده

دبیر کمیته

 

19

تهیه گزارش های مصوب کمیته ، از کل نظام پیشنهادها و ارائه به شورای اسلامی شهر و شهرداری

تبصره : تصویب نوع و دوره ارائه گزارشها  به عهده کمیته می باشد

دبیر کمیته

 

 

 

 

 

۴

۴- قراردادهای کارشناسی

به منظور انجام فعالیتهای کارشناسی ، پس از تصویب نهایی کمیته نظام پیشنهادها قراردادی بین رئیس مرکز پژوهشهای شورا و فرد مورد نظر به عنوان کارشناس منعقد می گردد . پس از پایان یافتن مدت قرارداد ، باید یک نسخه از گزارش نهایی به همراه اعلام نظر مدیر مربوطه و تأیید ناظر به کمیته ارسال شود . تسویه حساب با طرف قرارداد منوط به تأیید گزارش نهایی توسط کمیته می باشد .

۱-۱-۴- شرایط کارشناسی وقرارداد کارشناسی

– موضوع با نظر کمیته ، خارج از وظایف فردی یا گروهی کارشناس ( کارشناسان ) شناخته شود .

– با خط و مشی و سیاستهای جاری شورا و یا شهرداری به صلاحدید مسئولین مربوطه مطابقت داشته باشد.

– انجام کار ، مورد نیاز شورا و یا شهرداری بوده و با رعایت نکات فنی و اقتصادی به نحوی باعث بهبود در برنامه های سازمانی گردد .

– دارای تعریف مشخص بوده و دامنه کاری مشخصی داشته باشد .

– دارای نتیجه مشخص بوده و نحوه انجام کار درآن بطور روشن قید شده باشد .

– پیشنهاد در قالب نظام پیشنهاد و یا طرح پژوهشی پذیرفته نشده باشد .

۲-۱-۴ -شرایط عمومی کارشناس

کارشناس باید با تأیید کمیته ، تخصص کافی برای اجرای کار را داشته ، حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی بوده و از کارکنان شورا و یا شهرداری باشد . ( درموارد استثنائی با موافقت کمیته ، استفاده از کارشناسان خارج از شورا و یا شهرداری نیز مجاز می باشد ) .

۱-۲-۴ گردش کار قراردادهای کارشناسی

نحوه انجام قرارداد و شرایط آن ( شامل تعیین فرد یا افراد طرف قرارداد و مدت قرارداد ) به تناسب موضوع توسط کمیته معین شده و نظارت بر نحوه انجام کار ، دریافت گزارشهای دوره ای و دستور پرداخت توسط مرکز پژوهشهای شورا و یا شهرداری و با تأیید کمیته امکان پذیر است .

۲-۲-۴ نظارت

درموارد با هزینه بالاتر از بیست میلیون ریال ، یک ناظر توسط مرکز پژوهشی تعیین خواهد شد . حق نظارت قرارداد کارشناسی حداکثر به میزان ۱۰% مبلغ قرارداد می باشد که در یک یا دو مرحله با توجه به گزارش پیشرفت کار به دستور رئیس مرکز قابل پرداخت است .

تبصره ۱ : انعقاد هر گونه قرارداد کارشناسی جدید بایک فرد منوط به تأیید اتمام قرارداد کارشناسی قبلی آن فرد توسط کمیته می باشد .

تبصره ۲ : تمدید مدت قرارداد با تأیید ناظر ( درصورت وجود ) و تصویب کمیته امکان پذیر است .

 

۵- طرحهای پژوهشی

پیشنهادی که کلیات آن توسط کمیته برای انجام طرح پژوهشی مناسب تشخیص داده شود ، پس از تکمیل فرم پیشنهاد طرح پژوهشی توسط پیشنهاد دهنده جهت انجام سایر امور به شورای پژوهشی مرکز پژوهشهای شورا ارجاع می گردد .

در صورتی که طرح توسط کمیته ، درقالب نظام پیشنهادها و یا قرارداد کارشناسی نیز قابل بررسی باشد ، مطابق دستور العمل مربوطه اقدام خواهد شد .

۶- تکمیل واصلاح

کلیه مواردی که در این آیین نامه پیش بینی نشده رأساً توسط کمیته نظام پیشنهادها بررسی و تصمیم گیری خواهد شد . ضمناً این آیین نامه سالی یکبار توسط کمیته ، بازنگری خواهد شد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیوست ۱

فرمهای مورد نیاز

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

به نام خداوند جان و خرد

در توسعه شهر آمل با ارائه حداقل یک پیشنهاد مشارکت نمایید .

شورای اسلامی شهر آمل                                                   فرم شماره (۱ )                                                            شماره : …………………….

کمیته نظام پیشنهادها                                                     ( ارائه پیشنهاد )                                                               تاریخ : ………………………

                                                             ( لطفاً در محل شماره و تاریخ چیزی ننویسید )                                             پیوست : ……………………

نام و نام خانوادگی : …………………………………………. عنوان پیشنهاد : ………………………………………………………………………………………………………………

مدرک و رشته تحصیلی : ………………………………………………………. پست سازمانی : ………………………………………………………………………………………………

آدرس محل کار : …………………………………………………………………………………. تلفن : ………………………………………………………………………………………….

آدرس منزل : ……………………………………………………………………………………… تلفن : ………………………………………………………………………………………….

از آنجا که ممکن است به پیشنهاد جنابعالی پاداش نقدی تعلق گیرد ، خواهشمند است در صورت امکان شماره حساب خود را جهت واریز وجه اعلام فرمایید .

شماره حساب به جز طرح شتاب ( سیبا ، سپهر و … ) ………………… نام بانک : ………………….. کد شعبه : ……………………….

چنانچه این پیشنهاد ، بازنگری قبلی شماست ، لطفاً شماره آن را ذکر فرمایید : …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….

شورای اسلامی شهر و شهرداری آمل                                    فرم شماره (۱ )                                                   شماره : ……………………

کمیته نظام پیشنهادها                                                   ( ارائه پیشنهاد )                                                   تاریخ : …………………….

                                                              ( لطفا در محل شماره و تاریخ چیزی ننویسید )                                پیوست : …………..……

عنوان پیشنهاد :

شرح دقیق پیشنهاد :

 

 

 

ضرورت اجرای طرح :

 

 

 

 

مزایای طرح ( توجیه اقتصادی و … ) :

 

 

 

 

 

                                                    ( در صورت لزوم جزئیات بیشتر به پیوست ارسال گردد )

آمل : بلوار آزادگان – روبروی پل پیروزی مرکز پژوهش شورای اسلامی شهر آمل

تلفن ۳۲۷۰۶۸۹   فاکس ۳۲۷۲۹۳۳

 

 

 

 

۱-    بیان مسئله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲- ضرورت و اهمیت موضوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۳–اهداف ( کلی ، اختصاصی و کاربردی ) و سؤالات طرح

تبصره : اهداف کاربردی این طرح برای شهر آمل به طور مشخص مورد بررسی قرار گیرد .

۴- بررسی سابقه موضوع از لحاظ نظری و تجربی همراه با ذکر منابع اصلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۵- شرح خدمات

تبصره : شرح خدمات فهرست وار و مبتنی بر مسئله تحقیق ارائه شود .

 

 

 

 

۶-مشخصات اجرایی طرح ( محل اجرای طرح )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشارکت باعث کشف و ظهور یکایک نیروهای جامعه در صحنه عمل می گردد

شورای اسلامی شهر و شهرداری آمل                                    فرم شماره (۲ )                                                     شماره : …………………………….

کمیته نظام پیشنهادها                                                     ( اعلام رسید پیشنهاد )                                                تاریخ : ……………………………                                                                                                                                                                                 پیوست : …………………………

به نام خداوند جان و خرد

همکار گرامی ، سرکار خانم / جناب آقای

باسلام و احترام ،

پیشنهاد شما با عنوان ………………………………………………………….. واصل و در دبیرخانه نظام پیشنهادها با شماره ……………………………………………………….

و تاریخ ………………………………… ثبت گردیده است . با تقدیر و تشکر از این اقدام که بیانگر توجه و احساس مسئولیت شما نسبت به مسائل شهر و شهرداری است ، به اطلاع می رساند که پیشنهاد فوق الذکر در نزدیکترین زمان ممکن مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه آن متعاقباً به استحضار خواهد رسید . با آرزوی توفیق ، منتظر پیشنهادهای بعدی شما می باشیم .

                                                                                                          رئیس کمیته نظام پیشنهادها  شهرداری

رونوشت :

* دبیرخانه کمیته نظام پیشنهادات شهرداری

        آمل : بلوار آزادگان – روبروی پل پیروزی مرکز پژوهش شورای اسلامی شهر آمل

تلفن ۳۲۷۰۶۸۹   فاکس ۳۲۷۲۹۳

شورای اسلامی شهر آمل

 

فرم شماره (۳)

 شماره :…………………………………

کمیته نظام پیشنهادها

 (برگه صورتجلسه کمیته نظام پیشنهادها )

  تاریخ : ………………………………..

 پیوست : ………………………………

ساعت شروع :

ساعت ختم :

شرح پیوست ندارد

ردیف

موضوعات مطرح شده ( شماره پیشنهاد )

تصمیمات اخذ شده / اقدامات انجام شده

زمان اجرا

مسئول اجرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام اعضاء کمیته

 

 

 

 

 

 

 

امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشارکت موجب بکارگیری نیروی ابداع و ابتکار کارکنان می گردد .

تاریخ : ………………………………..

شماره : ………………………………

پیوست : ……………………………..

فرم شماره (۴)

( ارزیابی پیشنهاد )

 

شورای اسلامی شهر و شهرداری آمل

کمیته نظام پیشنهادها

 

به نام خداوند جان و خرد

سرکار خانم / جناب آقای ……………………

باسلام و احترام ، به پیوست پیشنهاد شماره ……………….. تاریخ ………………………. باعنوان ……………………………..جهت ارزیابی تقدیم می گردد . امید است با   بهره گیری از تجربه و توان علمی جنابعالی ، گام مثبتی در راه اعتلای فرهنگ مشارکت در شهرداری و شورا برداشته شود .

لطفاً نظرات خود را درباره این پیشنهاد در ذیل این برگه مرقوم نموده و در صورت پذیرش طرح ، جدول امتیازدهی پشت برگه را تکمیل نمایید .خواهشمند است جهت تسریع در پاسخگویی کمیته به پیشنهاددهنده این طرح ، برگه تکمیل شده را حداکثر یک هفته پس از دریافت به دبیرخانه این کمیته ارسال فرمایید .

                                                                                                            رئیس کمیته نظام پیشنهادها شهرداری

داور محترم ، لطفاً صرفاً یکی از سه مورد زیر را انتخاب فرمایید :

□ پیشنهاد با توضیح زیر مورد قبول است و حائز امتیاز …………………… گردید. ( جدول صفحه دوم تکمیل شود )

□ باید اصلاحاتی به توضیح زیر در طرح پیشنهادی صورت گیرد سپس با ارزیابی مجدد جدول تکمیل خواهد شد .

□ پیشنهاد با توضیح زیر مورد قبول نمی باشد ( به دلایلی از قبیل : غیر قابل اجرا بودن ، پرهزینه بودن و … )

جدول تکمیل نمی گردد .

توضیحات :

                                                                                                                      نام و امضای ارزیاب

( ادامه در صفحه بعد )

        آمل : بلوار آزادگان – روبروی پل پیروزی مرکز پژوهش شورای اسلامی شهر آمل

                                                       تلفن ۳۲۷۰۶۸۹   فاکس ۳۲۷۲۹۳۳

” توجه : جدول زیر منحصراً برای پیشنهادی که مورد قبول باشد تکمیل گردد . ضمناً در صورتیکه برخی از مشخصه های ارزیابی ارتباط مناسبی با موضوع پیشنهاد نداشته باشند ، ارزیاب محترم می توانند ضمن حذف آن مشخصه مشخصه های مورد نظر خود را که مرتبط با موضوع است ( مانند بهداشت ، محیط زیست ، تهیه نقشه اجرایی طرح ، افزایش سطح بهره وری ، تجهیزات و … ) در ردیفهای ۷ تا ۱۰ جایگزین نمایند . “

ردیف

مشخصه های مورد نظر

۱۰۰-۸۰

۷۹-۶۰

۵۹-۴۰

۳۹-۲۱

۲۰-۰

توضیحات

۱

افزایش رضایت شهروندان

۲

کاهش هزینه ها یا افزایش درآمد / نقدینگی

۳

افزایش سطح کیفی فعالیتها یا تسهیل گردش کار

۴

افزایش انگیزه و بهره وری نیروی انسانی

۵

انتقال فن آوری و دانش فنی

۶

افزایش ایمنی و حفاظت کار

۷

۸

۹

۱۰

با در نظر گرفتن موارد فوق ، این پیشنهاد از مجموع ۱۰۰ امتیاز حائز چه امتیازی می باشد ؟

 

ارزیاب محترم :

کمیته نظام پیشنهادها از مشارکت جنابعالی به عنوان داور و ارزیاب عمیقاً تشکر می نماید اما به منظور شکوفا شدن توانائیها و ارتقاء سطح دانش فنی کارکنان ، همکاری بیشتر شما مورد نیاز ماست ، چنانچه پیشنهاد خاصی درباره عملکرد این کمیته ، جلب مشارکت عمومی و یا روند ارزیابی طرحهای پیشنهادی مورد نظر است ذکر فرمایید .

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

لطفاً آدرس دقیق خود را جهت ارتباط بعدی ما با جنابعالی ذکر فرمائید .

□ آدرس ارسال شده مناسب است

□ لطفاً جهت مکاتبات بعدی با آدرس زیر تماس حاصل فرمائید .

آدرس پستی :                                                                       کد پستی :

تلفن :                                 نمابر :                                                                                                                              E-mail :

چنانچه مشخصات بانکی خود را تاکنون اعلام نکرده اید ، در سطرهای زیر تکمیل فرمایید .

شماره حساب : ……………………………….. نوع حساب : …………………………………. کد شعبه : ……………………………… نام بانک :……………………………

 

مشارکت در یک امر حقیقت همکاری در تصمیم گیری درباره آن امر است .

شماره : ……………………………….

تاریخ : ………………………………..

پیوست : ……………………………..

فرم شماره (۵)

( اعلام نتیجه پیشنهاد )    

                                                                                                               شورای اسلامی شهرو شهرداری آمل                                 

کمیته نظام پیشنهادها                                         

به نام خداوند جان و خرد

سرکار خانم / جناب آقای ……………………

با سلام و احترام ،

به اطلاع می رساند پیشنهاد شما با شماره ……………….. تحت عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………….

( پس از دریافت نظرات داوران / معاون ذیربط مجدداً ) در جلسه مورخ …………………………….کمیته نظام پیشنهادها مطرح شد . با توجه به بررسیهای  به عمل آمده ، نظر این کمیته به شرح زیر می باشد :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ضمن قدردانی از ارائه این پیشنهاد ، امید است با گسترش مشارکت و اجرای گسترده و فراگیر نظام پیشنهادها ، شاهد بهبود کیفی و کمی در خدمات رسانی شهرداری باشیم .

                                                                                                            رئیس کمیته نظام پیشنهادها شهرداری

رونوشت :

– دبیرخانه کمیته نظام پیشنهادها شهرداری

                  آمل : بلوار آزادگان – روبروی پل پیروزی مرکز پژوهش شورای اسلامی شهر آمل

                                                       تلفن ۳۲۷۰۶۸۹   فاکس ۳۲۷۲۹۳۳

مشارکت موجب قانون پذیری افراد و قانونمند شدن امور اجتماعی می گردد .

شماره :…………………………

تاریخ : ………………………..

پیوست : ……………………..

فرم شماره (۶)

( مجوز اهداء پاداش )

شورای اسلامی شهرو شهرداری آمل

کمیته نظام پیشنهادها

به نام خداوند جان و خرد

امور مالی مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر

موضوع : پاداش

 

با سلام و احترام ،

عطف به ارزیابی پیشنهاد شماره ……………….. مورخ  …………………………………. سرکار خانم / جناب آقای ……………………… در جلسه مورخ …………………….

کمیته نظام پیشنهادها ، مقرر فرمایید مبلغ ………………………. ( به حروف ) ریال به عنوان پاداش پیشنهاد فوق به نامبرده پرداخت و تصویر فیش واریزی به حساب مشارالیه ، به این مرکز ارسال گردد .

ضمناً شماره حساب نامبرده ………………………… بانک ………………………. شعبه …………………. ( کد شعبه ………………… ) می باشد .

 

                                                                                                            رئیس کمیته نظام پیشنهادها شهرداری

رونوشت :

 – دبیرخانه نظام پیشنهادها شهرداری

                       آمل : بلوار آزادگان – روبروی پل پیروزی مرکز پژوهش شورای اسلامی شهر آمل

                                                       تلفن ۳۲۷۰۶۸۹   فاکس ۳۲۷۲۹

مشارکت موجب قانون پذیری افراد و قانونمند شدن امور اجتماعی می گردد .

شماره : ………………………….

تاریخ : ……………………………

پیوست : ………………………….

فرم شماره (۷)

( ارسال پیشنهاد مصوب جهت بررسی اجرایی بودن)

شورای اسلامی شهرو شهرداری آمل                                                                                           

کمیته نظام پیشنهادها

به نام خداوند جان و خرد

به : …………………………………………………………..

با سلام و احترام ،

به استحضار می رساند پیشنهاد با شماره ( …………….) مورخ ………………………….. تحت عنوان ……………………………………………………………………………………………..

طی مراحل داوری و پس از بررسی کمیته نظام پیشنهادها ، مفید و قابل قبول تشخیص داده شد . خواهشمند است نحوه اجرای طرح ، در قالب برگه پیوست ، تکمیل وحداکثر دو هفته پس از دریافت ، به دبیرخانه نظام پیشنهادها ارسال گردد . ضمناً نظرات داور مربوطه نیز به پیوست ارائه می شود . پیشاپیش از همکاری شما با این مرکز قدردانی می گردد .

                                                                                                             رئیس کمیته نظام پیشنهادها شهرداری

رونوشت :

 – سرکار خانم / جناب آقای ………………………….. ، پیشنهاددهنده محترم ، جهت استحضار

 – دبیرخانه نظام پیشنهادها شهرداری

                           آمل : بلوار آزادگان – روبروی پل پیروزی مرکز پژوهش شورای اسلامی شهر آمل

 

                           مشارکت می تواند سبب بهبود مستمر فرآیندها و فرآورده ها گردد .

شورای اسلامی و شهرداری آمل                                                برگه شماره (۸)                                                        تاریخ : …………………….

کمیته نظام پیشنهادها                                                  ( امکان سنجی اجرایی شدن پیشنهاد )                                        شماره : ……………………

به نام خداوند جان و خرد

به : کمیته نظام پیشنهادها

با سلام و احترام ؛ پیشنهاد ارسالی با شماره ………………………….. و موضوع …………………………………………………………………………………………………………………………

واصل گردید . توضیحات خواسته شده توسط آن کمیته به شرح زیر تکمیل و ارسال می گردد .

                                                                                                                                                 نام و امضاء مقام مسئول

پیشنهاد قابل اجراست و مراحل اجرایی نمودن آن ( گام به گام ) به شرح ذیل تعیین می گردد :

۱- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۲- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۳- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۴- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۵- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

پیشنهاد پس از تغییرات و اصطلاحات زیر قابل اجرا می باشد :

۱- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۲- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۳- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۴- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۵- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

اصولاً به دلایل زیر اجرای پیشنهاد در شهرداری آمل عملی نیست :

۱- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۲- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۳- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۴- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۵- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

                 آمل : بلوار آزادگان – روبروی پل پیروزی مرکز پژوهش شورای اسلامی شهر آمل

                                                       تلفن ۳۲۷۰۶۸۹   فاکس ۳۲۷۲۹۳۳

مشارکت می تواند در عرضه خدمات بهینه و سازماندهی بهتر محیط کار نقش بنیادینی داشته باشد .

شورای اسلامی شهر آمل

برگه شماره (۹)

شماره : ……………………………….

کمیته نظام پیشنهادها

)            اعلام وضعیت نهایی پیشنهاد )

تاریخ : ………………………………..

پیوست : ……………………………

به نام خداوند جان و خرد

جناب آقای / سرکار خانم …………………………..

با سلام و احترام ؛ به اطلاع می رساند پیشنهاد شما با شماره ………………….. تحت عنوان ……………………………………………………………………………. به مدیر مربوطه جهت بررسی اجرایی بودن طرح ارجاع گردید . نظر آن مدیر محترم در تصویر برگه شماره (۹) که به پیوست می باشد ، تقدیم می گردد . خواهشمند است هر گونه نظر نهایی خود را در رابطه با موانع اجرایی شدن پیشنهاد خود ، اعلام فرمایید . یکبار دیگر از ارائه پیشنهاد مذکور قدردانی نموده و همواره منتظر پیشنهادهای جدید شما در راستای بهبود کیفی و کمی سازمان هستیم .

                                                                                                            رئیس کمیته نظام پیشنهادها شهرداری

رونوشت :

– دبیرخانه کمیته نظام پیشنهادها شهرداری

                 آمل : بلوار آزادگان – روبروی پل پیروزی مرکز پژوهش شورای اسلامی شهر آمل

 

مشارکت می تواند در عرضه خدمات بهینه و سازماندهی بهتر محیط کار نقش بنیادینی داشته باشد.

شورای اسلامی شهرو شهرداری آمل

فرم شماره (۱۰)

شماره : ……………………………..

کمیته نظام پیشنهادها

( قرارداد کارشناسی )

تاریخ : ……………………………..

به نام خداوند جان و خرد

این قرارداد در تاریخ …………………. بین رئیس مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و خانم / آقای  ……………………… شرکت …………………………. به شماره شناسنامه / شماره ثبت ………………….. صادره از ……………………. به نمایندگی ………………………. که در این قرارداد مجری نامیده می شود از طرف دیگر ، تحت شرایط زیر و طبق مصوبات کمیته نظام پیشنهادها منعقد می گردد .

ماده ۱- موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارتست از : …………………………………………………………………………………………………………………………………… که مجری تحت شرایط مندرج در قرارداد و ضمائم آن متعهد به اجرای آن می باشد .

ماده ۲- مدت قرارداد :

مدت اجرای قرارداد ………………… ماه از تاریخ شروع اجرای پیشنهاد می باشد . این قرارداد از تاریخ امضاء نافذ بوده و تاریخ شروع اجرای موضوع قرارداد تاریخ واریز پیش پرداخت می باشد .

ماده ۳- مبلغ قرارداد :

مبلغ قرارداد ………….. ریال مشتمل بر : …………………….. حق الزحمه پرسنلی به میزان …………………….. ریال و هزینه ملزومات پیشنهاد به میزان …………….  ریال می باشد .

ماده ۴- پیش پرداخت :

مبلغ پیش پرداخت معادل بیست درصد مبلغ قرارداد است که در وجه مجری پرداخت خواهد شد .

ماده ۵- نشانی طرفین قرارداد :

نشانی کارفرما :

شماره تلفن و نمابر :                                           نشانی پست الکترونیکی :

نشانی مجری :

شماره تلفن و نمابر :                                           نشانی پست الکترونیکی :

ماده ۶- نسخه های قرارداد :

این قرارداد مشتمل بر ۶ ماده و در دو نسخه یکسان تنظیم و به امضای طرفین قرارداد رسیده و کلیه نسخ آن دارای اعتبار واحد است .

نام و نام خانوادگی کارفرما :                                  نام و نام خانوادگی مجری :

امضاء و تاریخ :                                                امضاء و تاریخ :

رونوشت :

– دبیرخانه کمیته نظام پیشنهادها شهرداری

                        آمل : بلوار آزادگان – روبروی پل پیروزی مرکز پژوهش شورای اسلامی شهر آمل

                                                       تلفن ۳۲۷۰۶۸۹   فاکس ۳۲۷۲۹۳۳

 

 

به نام خداوند جان و خرد

نظام پیشنهادها همکاری همگانی برای اصلاح و بهبود روش ها

شورای اسلامی شهر و شهرداری آمل                                        فرم شماره (۱۱)                                                     شماره : ………………………….

کمیته نظام پیشنهادها                                                      ( اعلام پاداش پیشنهاد )                                                 تاریخ : ………………………….

                                                                                                                                                             پیوست : ……………………….

به نام خداوند جان و خرد

سرکار خانم / جناب آقای  …………………………………………………………..

موضوع : اعلام نتیجه بررسی پیشنهاد

با سلام و احترام ،

به استحضار می رساند پیشنهاد با شماره ( …………….) مورخ ………………………….. تحت عنوان ……………………………………………………………………………………………..

در جلسه مورخ …………………….. کمیته نظام پیشنهادها مطرح شد . پیشنهاد ……………….. امتیاز کسب نموده و مبلغ ………………… ( به حروف ) ریال پاداش به آن تعلق می گیرد . پاداش مستقیماً به حساب اعلام شده جنابعالی واریز و رسید آن به آدرس شما ارسال خواهد گردید .

ضمن قدردانی از ارائه این پیشنهاد ، امید است با گسترش مشارکت و ارائه پیشنهادهای جدید ، گامی مشترک بسوی بهبود کیفی و کمی خدمات رسانی شهرداری و شورا برداشته شود .

                                                                                                                 رئیس کمیته نظام پیشنهادها

                                                                                                                          شهرداری آمل

رونوشت :

  – دبیرخانه نظام پیشنهادها

                    آمل : بلوار آزادگان – روبروی پل پیروزی مرکز پژوهش شورای اسلامی شهر آمل

                                                تلفن ۳۲۷۰۶۸۹   فاکس ۳۲۷۲۹۳۳

نمودار جریان نظام پیشنهادات

 

 

 

ارسال پیشنهاد به بخش اجرائی جهت کسب نظر در مورد اجرا

اعلام نظرات سیستم اجرائی به پیشنهاد دهنده

غیر قابل اجرا

تعیین پاداش

ارسال به  بخش اجرائی جهت اجرا

ارسال به سیستم مالی برای پرداخت پاداش و اعلام کتبی نتیجه به پیشنهاد دهنده

تعیین داور و ارسال برای داوران

 

 

قابل اجرا

 


8 − = 6

کلمات کلیدی: